Atgal

Vaškelis Bronius

Bronius Vaškelis

Bronius Vaškelis – literatūrologas, teatrologas.

Gimė 1922 11 14 Puodžiuose, Užpalių valsčiuje, Utenos rajone.

Mirė 2021 09 03 JAV, Floridoje.

1944 m. pasitraukė iš Lietuvos. 1947 m. baigė Liubeko lietuvių gimnaziją Vokietijoje, 1958 m. – Kanados Toronto universitete – rusų literatūrą ir prancūzų kalbą. Po bakalauro studijų sekė magistrantūra (darbas apie J. Baltrušaitį, 1961 m.). Pensilvanijos universitete studijavo baltistiką, slavistiką ir teatrologiją. 1964 m. apgynęs daktarinę disertaciją „The Language of J. Baltrušaitis, Lithuanian Poetry“ gavo daktaro laipsnį (Ph.D.). Dirbo Pensilvanijos universitete rusų kalbos lektoriumi (1962–1963 m.), Lafayette College – rusų literatūros docentu (1964–1970 m.), profesoriumi (1970 m.) ir svetimų kalbų katedros vedėju (1964–1984 m.). Ilinojaus universitete – lietuvių literatūros profesoriumi ir Lituanistikos katedros vedėju (1984–1992 m.). Nuo 1984 m. gilinosi vien į lietuvių literatūros ir teatrologijos temas lietuvių ir anglų kalbomis. Buvo vienas iš „Lituanus“ ir „Journal of Baltic Studies“ redaktorių, taip pat „Lietuvių enciklopedijos“ (Bostono) ir „Modern Languages Association“ bibliografijos bendradarbis. 1985–1989 m. – Lituanistikos instituto Čikagoje pirmininkas. Atvykęs į Lietuvą, įsitraukė į Vytauto Didžiojo universiteto veiklą. 1992 m. profesorius tapo Humanitarinių mokslų fakulteto dekanu, prorektoriumi, o 1993–1997 m. buvo Vytauto Didžiojo universiteto rektoriumi. Buvo Atkuriamojo Senato ir Senato narys. 1997–2003 m. – Menų instituto Teatrologijos katedros vedėjas, nuo 2003 m. – literatūros ir teatrologijos profesorius. Nuo 2009 m. – profesorius emeritas. Vytauto Didžiojo universitete 2000 m. įkurtas Broniaus Vaškelio literatūrinės komparatyvistikos centas. Darbai spausdinti mokslinėje ir kultūrinėje spaudoje, monografijose „Lietuvių egzodo literatūra: 1945-1990“, „Jurgis Baltrušaitis: poetas, vertėjas, diplomatas“.

Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 1991 m.

B i b l i o g r a f i j a:

Žvilgsnis iš atokiau. I dalis. – Vilnius: Versus aureus, 2004.
Žvilgsnis iš atokiau: Lietuviškoji scena Jungtinėse Amerikos Valstijose 1889–1990, II dalis. – Vilnius: Versus aureus, 2006.
Žvilgsnis iš atokiau. III dalis. – Vilnius: Versus aureus, 2012.

S u d a r y t i  m o k s l o  d a r b a i:

Vilniaus universitetas, 1579–1979: Lituanistikos instituto 1979 metų suvažiavimo darbai. – Chicago: Illinois, 1981.
J. Blekaitis. Algirdas Jakševičius – teatro poetas: iš Lietuvos teatro praeities. – Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1999.

R e d a g a v o:

Lituanus (vienas redaktorių). – Chicago: Lituanus Foundation, 1964–1976 m. (Duomenų bazė: MLA, http://www.mla.org).
Lituanus (redaktorius). – Chicago: Lituanus Foundation, 1972–1976 m.  (Duomenų bazė: MLA, http://www.mla.org).
Teatrologiniai eskizai. – Kaunas: VDU leidykla, 2000-2002 m.

A p d o v a n o j i m a i:

1980 m. Geriausio dėstytojo apdovanojimas (Superior Teaching Award), The Roy and Lura Forest Jones Fund, Lafayette College, JAV.
1997 m. Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Gedimino V laipsnio ordino Riterio kryžius.
1998 m. VDU Senatas suteikė VDU Garbės profesoriaus vardą.
2000 m. Kariuomenės kūrėjų savanorių medalis.
2003 m. Balio Sruogos premija už nuopelnus Lietuvos teatrologijos mokslui.
2012 m. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalis „Tarnaukite Lietuvai“ už filantropinę veiklą.
2016 m. Lietuvos švietimo ir mokslo ministerijos mokslo premija užsienio lietuviams už tarptautinio lygio mokslo laimėjimus ir bendradarbiavimą su Lietuva.

I n t e r v i u ,   s t r a i p s n i a i   a p i e :

K. Presniakovaitė. Broniaus Vaškelio gyvenimas ir veikla tarp dviejų pasaulių – Jungtinių Amerikos Valstijų ir Lietuvos / Jaunųjų mokslininkų darbai Nr. 2 (11), 2011
R. Kanopkaitė. Išsiskyrimas neištrynė kelio namo / Kauno.diena.lt, 2002 11 30

T e k s t a i :

Bronius Vaškelis. „Trečio fronto“ keliai ir klystkeliai (1982) (1) / Tekstai.lt („Metmenys“, 1982 Nr. 44)
Bronius Vaškelis. „Trečio fronto“ keliai ir klystkeliai (1982) (2) / Tekstai.lt („Metmenys“, 1982 Nr. 44)