LRS literatūros fondas

Fondo paskirtis – iš sukauptų lėšų skirti labdarą LRS nariams ir remti Fondo tikslus atitinkančias arba jo padalinių narių programas.

Fondas šelpia ir teikia pagalbą arba nemokamas paslaugas asmenims – LRS nariams visais labdaros būtinumo atvejais: ligos, invalidumo, netekus globos, gilios senatvės, neturintiems minimalaus pragyvenimo šaltinio, ištiktiems nelaimių ir kt., išimtinais atvejais Fondas remia jaunuosius rašytojus.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos fondų įstatymo numatyta tvarka Fondas remia:

1) grožinės, visų pirma originaliosios, literatūros leidybą, LRS narių literatūrinio palikimo tvarkymą ir leidybą;

2) literatūros renginius: konferencijas, literatūros vakarus, sukakčių minėjimus, literatūrinius konkursus ir kt.;

3) LRS padalinių – periodinių leidinių, leidyklų, knygynų ir kt. veiklą;

4) Rašytojų memorialinių vietų saugojimo bei kitas atminimo programas;

5) Vyriausybės skelbiamas socialines ir kultūrines programas;

6) steigėją, jo valdymo organų narius, darbuotojus Fondas remia tik tais atvejais, kai jie yra Fondo įstatuose nustatytos šalpos objektai.

 

LRS Literatūros fondo valdyba

Irena Aleksaitė, Aldona Ruseckaitė, Renata Šerelytė, Juozas Šikšnelis ir Antanas Šimkus.

Valdybos pirmininkė – Irena Aleksaitė