Atgal į sąrašą

Varėnos rajono savivaldybės viešoji biblioteka kviečia dalyvauti eilėraščių vaikams apie Tėvynę, Žemę, Gamtą konkurse Anzelmo Matučio premijai laimėti.

2013 vasario 18 d.

Premija bus įteikta 2013 m. gegužės18 d.(šeštadienį) 12 val. 17-ojo „Poezijos pavasarėlio 2013″ metu, skirto Anzelmo Matučio 90-osioms gimimo metinėms. Paraiškos registruojamos iki gegužės 10 d.
Poetas Anzelmas Matutis (1923-1985) rašyti pradėjo vos sulaukęs šešiolikos, per penkiasdešimt kūrybinio darbo metų savo plunksną paskyrė vien vaikų poezijai. Sukūrė poetinį vaikų
gyvenimo, jų rūpesčių, svajonių, artimų ryšių su žmonėmis ir gamta metraštį, kuris sudėtas į 32 eilėraščių rinkinius. Sulaukė mažųjų skaitytojų meilės, suaugusiųjų pripažinimo. Rinktinė „Margaspalvė genio kalvė“ apdovanota tarptautiniu H. K. Anderseno diplomu. Jausdamas didelę meilę gamtai, išbraidė daugybę Dzūkijos miškų, kol Gudų girioje prie Uosupio ir Ūlos upelių santakos pastatė tikrą pasakų namelį, kurį pavadino Dreve. Čia poetas praleisdavo ilgus mėnesius – rami miškų aplinka tarsi pati diktavo eilėraščius. Drevė skaičiuoja jau keturiasdešimt penktuosius metus. Joje gyvas poeto atminimas. Kas antrimetai šurmuliuoja „Poezijos pavasarėlis“, kuris šiemet – jau 17-asis.


 

Premijos nuostatai

VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL ANZELMO MATUČIO PREMIJOS SKYRIMO NUOSTATŲ TVIRTINIMO

2012 m. kovo 27 d. Nr. T-VII-356
Varėna

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 4 dalimi, „Varėnos rajono savivaldybės 2012-2014 metų strateginio veiklos plano, patvirtinto Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2011 m lapkričio 22 d. sprendimu Nr. T-VII-189, 07. programos „Kultūros paveldo puoselėjimo bei kultūros paslaugų plėtros programos“ 02. tikslo „Skatinti kultūros paslaugų plėtrą bei modernizuoti kultūros įstaigų infrastruktūrą“ 01. uždavinio „Organizuoti Varėnos rajono kultūros įstaigų veiklą 06. priemone „Savivaldybės literatūros ir kultūros premijų steigimas ir teikimas“, Varėnos rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
Patvirtinti Anzelmo Matučio premijos nuostatus (pridedama).

Savivaldybės meras Elvinas Jankevičius

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas

Liudas Tamulevičius
2012-03-27

PATVIRTINTA
Varėnos rajono savivaldybės Tarybos 2012 m.kovo 27 d. sprendimu
Nr. T-VII-356

ANZELMO MATUČIO PREMIJOS SKYRIMO NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Anzelmo Matučio premijos skyrimo nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja dokumentų Anzelmo Matučio premijai (toliau – premija) skirti pateikimo jų nagrinėjimo ir premijos skyrimo tvarką.
2. Premija įsteigta siekiant įamžinti žymaus vaikų rašytojo Anzelmo Matučio atminimą.
3. Premijos tikslas propaguoti Anzelmo Matučio kūrybos tradicijas, skatinti poetus kurti eilėraščius vaikams apie Tėvynę, Žemę, Gamtą.
4. Premijos steigėja Varėnos rajono savivaldybės taryba.
5. Lėšos premijai yra numatomos kas dvejus metus (nuo 2013 metų) Varėnos rajono savivaldybės biudžete iš Varėnos rajono savivaldybės biudžeto asignavimų , skirtų Varėnos rajono savivaldybės viešajai bibliotekai pagal Varėnos rajono savivaldybės 2012-2014 metų strateginio veiklos plano 07. programos „Kultūros paveldo puoselėjimo bei kultūros paslaugų plėtros programos“ 02. tikslo „Skatinti kultūros paslaugų plėtrą bei modernizuoti kultūros įstaigų infrastruktūrą“, 01. uždavinio „Organizuoti Varėnos rajono kultūros įstaigų veiklą 06. priemonę „Savivaldybės literatūros ir kultūros premijų steigimas ir teikimas“. Premija bus pradėta teikti 2013 metais
6. Premijos dydis yra 1000 (vienas tūkstantis) litų.

II. KONKURSO ORGANIZAVIMAS

7. Premija, konkurso būdu, skiriama profesionaliam poetui arba suaugusiam literatui mėgėjui už gražiausią eilėraštį vaikams apie Tėvynę, Žemę, Gamtą, sukurtą per praėjusius dvejus metus ir publikuotą poezijos rinkiniuose arba periodinėje spaudoje.
8. Konkursą premijai gauti organizuoja Varėnos rajono savivaldybės viešoji biblioteka.
9. Eilėraštį konkursui gali siūlyti patys autoriai, fiziniai ir juridiniai asmenys.
10. Laisvos formos paraiškos dalyvauti konkurse pateikiamos Varėnos rajono savivaldybės viešajai bibliotekai Vytauto g. 19, 65189 Varėna (konkursą paskelbus spaudoje ir Savivaldybės interneto svetainėje www.varena.lt). Prie paraiškos prisegama eilėraščio kopija.
11. Paraiškoje būtina nurodyti šaltinį:
11.1. jei eilėraštis publikuotas knygoje, nurodomas knygos autorius, pavadinimas, leidykla, leidimo metai, puslapiai, kuriuose išspausdintas siūlomas eilėraštis;
11.2. jei eilėraštis publikuotas periodiniame leidinyje, nurodamas jo pavadinimas, leidimo metai, numeris (žurnalui), mėnuo ir diena (dienraščiui), puslapiai, kuriuose publikuotas siūlomas eilėraštis.
12. Gautos paraiškos registruojamos Varėnos rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje vadovaujantis bibliotekos dokumentacijos planu ir trejus metus saugomos bibliotekoje.

III. LAUREATO IŠRINKIMAS IR PREMIJOS ĮTEIKIMAS

13. Kūrinius vertina ir premijos laureatą renka Varėnos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus įsakymu sudaryta 5 asmenų ekspertų komisija, kurią sudaro literatūros, meno, kultūros sričių specialistai, nevyriausybinių organizacijų atstovai.
14. Ekspertų komisijos veiklos reglamentą, pirmininką ir sekretorių ketveriems metams tvirtina Varėnos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius.
15. Paraiškos nesvarstomos, jei jos yra užpildytos netvarkingai, pateiktos, pasibaigus nustatytam paraiškų priėmimo laikui.
16. Premiją, įsakymu skiria Varėnos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius, atsižvelgdamas į sudarytos komisijos siūlymus.
17. Premijos laureatas skelbiami viešai savivaldybės interneto svetainėje www.varena.lt, rajoninėje spaudoje.
18. Premija įteikiama kartą per metus, moksleivių poetinės kūrybos šventės „Poezijos pavasarėlis“ metu, kurį organizuoja Varėnos rajono savivaldybės viešoji biblioteka.
19. Premija tam pačiam asmeniui gali būti skiriama ne anksčiau kaip po 5 metų nuo ankstesnės premijos gavimo.
IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
20. Premijos nuostatai gali būti keičiami ar papildomi Varėnos rajono savivaldybės tarybos sprendimu.

_____________

Premijos nuostatai *.doc formatu