/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Drilinga Antanas

Antanas Drilinga – poetas, prozininkas.
Gimė 1935 05 16 Plikiškiuose, Anykščių rajone.
Mokėsi Mikierių pradžios mokykloje, Šimonių progimnazijoje, 1951–1955 m. lankė Ukmergės mokytojų seminariją. 1955–1959 m. studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą Vilniaus pedagoginiame institute (dabar Lietuvos edukologijos universitetas). 1973–1976 m. Vilniaus universitete studijavo žurnalistiką. 1957–1958 m. žurnalo „Švyturys“ literatūrinis darbuotojas, 1958– 1962 m. laikraščio „Komjaunimo tiesa“ Literatūros ir meno skyriaus vedėjas. 1959–1973 m. LLKJS CK narys. 1962–1963 m. žurnalo „Moksleivis“ Literatūros ir meno skyriaus vedėjas. 1963–1965 m. LLKJS CK darbuotojas. 1965–1966 m. žurnalo „Moksleivis“ vyriausiasis redaktorius. 1967–1972 m. žurnalo „Nemunas“ vyriausiasis redaktorius. 1971–1974 m. LSSR rašytojų sąjungos Kauno skyriaus sekretorius, 1975–1985 m. rašytojų sąjungos literatūros konsultantas, 1970–1990 m. valdybos narys. 1985–1989 m. savaitraščio „Literatūra ir menas“ vyriausiasis redaktorius. 1992–1995 m. Valstybinio leidybos centro vyriausiasis redaktorius, 1995–2005 m. leidyklos „Džiugas“ vadovas, leidyklų „Margi raštai“, „Ardor“ leidėjas. Eilėraščius pradėjo spausdinti 1953 m. Pagal jo eiles sukurta dainų, kūrybą aktyviai publikuoja įvairiuose rinkiniuose, almanachuose, antologijose.
Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 1962 m.

B i b l i o g r a f i j a :
Kur kairėn, kur dešinėn. – Vilnius: Laikraščių ir žurnalų leidykla, 1957.
Vilnius nubunda. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1959.
Atveriu langą: eilėraščiai. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1959.
Rankos ir betonas: eilėraščių rinkinys. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1962.
Skambančios naktys: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1965.
Šiluma: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1968.
Monologų knyga. – Vilnius: Vaga, 1971.
Erdvės trauka: mikropoemų knyga. – Vilnius: Vaga, 1974.
Žolės spalva: rinktinė. – Vilnius: Vaga, 1975.
Rugpiūčio ritmai: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1977.
Kauno autografai: apybraižos. – Vilnius: Mintis, 1977.
Jūrų romansai: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1980.
Laimės kūdikio gyvenimas: romanas. – Vilnius: Vaga, 1980.
Jau saulelė: romanas. – Vilnius: Vaga, 1982.
Slenksčiai: eilėraščiai ir poema. – Vilnius: Vaga, 1983.
Akimirkų tėkmė: eilėraščiai ir poemos. – Vilnius: Vaga, 1984.
Ant keteros: romanas. – Vilnius: Vaga, 1985.
Žmonės prie vieškelio: apybraižos. – Vilnius: Vaga, 1986.
Improvizacija mušamaisiais: romanas. – Vilnius: Vaga, 1987.
Laukimas: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1988.
Ateiti ir išeiti: romanas. – Vilnius: Valstybinis leidybos centras, 1993.
Monsinjoras: akimirkos su monsinjoru K. Vasiliausku. – Marijampolė: Ardor, 1994.
Pelenai: romanas. – Vilnius: Vilspa, 1995.
Ugnies paukštė: meilės eilėraščiai. – Vilnius: Džiugas, 1996.
Sonetai vakaro rūke. – Vilnius: Garnelis, 2001.
Nuolaužos: eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2002.
Aš juos mylėjau: atsiminimai. – Vilnius: Gairės, 2005.
Moteris, tas amžinas švelnumas…: meilės lyrika. – Vilnius: Inforastras, 2005.
Nuogas dykumoje: romanas. – Vilnius: Žuvėdra, 2006.
Mano abėcėlė: eilėraščiai vaikams. – Vilnius: Džiugas, 2006.
Blyksniai: poetinės maksimos. – Vilnius: Petro ofsetas, 2008.
Uogos kraujo spalvos: romanas. – Vilnius: Žuvėdra, 2009.
Blyksnių atšvaitai: poetinės maksimos. – Vilnius: Petro ofsetas, 2011.
Atšvaitai: poetinės maksimos. – Vilnius: Petro ofsetas, 2013.
Vieneri sugrįžimų metai: dienoraštiniai užrašai. – Vilnius: Žuvėdra, 2015.
Kelionė į Veneciją: mažoji poema. ‒ Vilnius: Žuvėdra, 2016.
Ištirpti prarastam laike: romanas. ‒ Vilnius: Žuvėdra, 2016.
Jau saulelė: romanas. – Vilnius : Žuvėdra, 2018.
Švelnumas: eilėraščiai, 1988–2018. – Vilnius : Žuvėdra, 2019.
Pelenai: romanas. – Vilnius : Žuvėdra, 2020.
Saulės palydos: eilėraščiai. – Vilnius : Žuvėdra, 2021.

V e r t i m a i   i š   u ž s i e n i o   k a l b ų :
P. Eliuard. Lyrika (iš prancūzų k. kartu su T. Rostovaite) – Vilnius: Vaga, 1976.
I. Paderinas. Ant skardžio: apysaka (iš rusų k.). – 1977.
P. Ž. de Beranžė. Dainos: eilėraščiai (iš prancūzų k.). – Vilnius: Vaga, 1981.
K. Kurbanepesovas. Pareiga: eilėraščiai (iš rusų k.). – 1985.
M. de Sade. Teresė: erotinis 18 a. romanas; Filosofija buduare: romano fragmentas (iš prancūzų k.). – Vilnius: Valstybinis leidybos centras, 1994.

L i b r e t a i :
Sukūrė libretus Antano Rekašiaus operai „Šviesos baladė“ (pastatyta 1970 m.), Algimanto Bražinsko operoms „Pagramančio šnekučiai“, „Kristijonas“ (pastatyta 1985 m.) ir „Liepsna“. Išvertė operų „Karmen“, „Lietuviai“, operačių „Monmartro žibuoklės“, „Šikšnosparnis“ ir kitų libretus.

S u d a r ė :
Vyrai išplaukia į jūrą: kūriniai apie jūrą. – 1977.
Taikos balandžiai: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1978.
Iš lietuvių tarybinės poezijos: rusų kalba. – 1979.
Alyvos šakelė balandžio snape: poezija, proza. – Vilnius: Vaga, 1985.

A p d o v a n o j i m a i :
1969 m. Komjaunimo premija.
1972 m. Poezijos pavasario laureatas.
1981 m. LSSR nusipelnęs kultūros veikėjas.
Pasaulio taikos tarybos medalis.
2015 m. Anykščių rajono garbės piliečio vardas.

I n t e r v i u ,   s t r a i p s n i a i   a p i e :
Antanas Drilinga – poetas, rašytojas prozininkas, žurnalistas / Graži tu mano, grazitumano.lt