Atgal

Bieliauskas Alfonsas

 Džojos Barysaitės nuotrauka

Alfonsas Bieliauskas – prozininkas, literatūros kritikas.
Gimė 1923 10 05 Naujuosiuose Neveronyse, Kauno rajone. Mirė 2018 01 22 Vilniuje.
1937–1941 m. mokėsi Kauno 3-oje valstybinėje gimnazijoje (dabar Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo vidurinė mokykla). 1941 m. pasitraukė į Rusijos gilumą, dirbo Sibiro miškų kirtavietėse darbininku. Nuo 1942 m. tarnavo 16-oje lietuviškoje divizijoje, mokėsi partijos-komjaunimo kursuose Jaroslavlyje, dirbo LLKJS CK, bendradarbiavo Maskvos radijo lietuviškose laidose, spaudoje. 1944–1946 m. vadovavo Kauno miesto komjaunimo organizacijai. 1946–1949 m. Kauno universitete (dabar Vytauto Didžiojo universitetas) studijavo lietuvių literatūrą. 1947–1949 m. laikraščio „Tarybų Lietuva“ apžvalgininkas. Nuo 1949 m. gyveno Vilniuje. 1951 m. baigęs lituanistikos studijas Vilniaus universitete, du dešimtmečius (1951–1970 m.) dirbo „Švyturio“ žurnale, iš pradžių eidamas vyriausiojo redaktoriaus pavaduotojo, o nuo 1954 m. – vyriausiojo redaktoriaus pareigas. 1959–1960 m. Lietuvos rašytojų sąjungos valdybos sekretorius, 1970–1976 m. valdybos pirmininkas. 1971–1976 m. LKP CK narys, 1971–1980 m. LSSR AT deputatas. Pirmasis apsakymas spaudoje pasirodė 1940 m., pirmoji apybraižų knyga –1949 m. Kūryba versta į rusų, ukrainų, latvių, vokiečių, anglų ir kitas kalbas.
Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 1951 m.

B i b l i o g r a f i j a :
Taip gimsta laimė (kartu su V. Radaičiu): apybraižų rinkinys. – Vilnius, 1949.
Tvirtos rankos: apybraiža. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1950.
Žmonės prie staklių. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1955.
Darbo gatvė: apysaka. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1956.
Rožės žydi raudonai: romanas. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1959, 1960; Vaga, 1965, 1968, 1972.
Mes dar susitiksim, Vilma!: romanas. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1962; Vaga, 1964, 1971, 1975.
Keliai ir paminklai: apie gyvenimą, literatūrą, rašytojus ir knygas. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1963.
Kauno romanas. – Vilnius: Vaga, 1966, 1969, 1973.
Išdrožti sapnai: kam rašomi romanai: ir šūkis, ir tikrovė: laiškai Martynui M.: septyni interviu. – Vilnius: Vaga, 1973.
Ji mylėjo Paulį: romanas. – Vilnius: Vaga, 1976.
Tada, kai lijo: romanas. – Vilnius: Vaga, 1977.
Naktis prieš ataką: įvairių metų apsakymai. – Vilnius: Vaga, 1978.
Žalias pažinimo medis. – Vilnius: Vaga, 1980.
Tiltai į širdis: straipsniai apie literatūrą. – Vilnius: Vaga, 1981.
Ramūs laikai: romanas. – Vilnius, 1981.
Žiburys mažame lange: apsakymai, drama, publicistika. – Vilnius: Vaga, 1982.
Raštai, 8 t. – Vilnius: Vaga, 1976–1983.
Vilniaus kalneliai: romanas. – Vilnius, 1986.
Raštai, 5 t. – Vilnius: Vaga, 1986–1988.
Ugnelė mūs kraujo. – Vilnius: Vaga, 1988.
Patogi moteris: romanas. – Vilnius: Pradai, 1996.
Kitų gyvenimas: romanas. – Vilnius: Vaga, 1997.
Abipus Rubikono: literatūriniai paliudijimai. – 5 kn. – Vilnius: Pradai, 1998–2002.
Lyg laiškas mylimai, arba Šitaip rašomi romanai: pamąstymai. – Vilnius: Margi raštai, 2003.
Likimas šypsosi laimingiems: novelės, novelaitės, noveliūtės. – Vilnius: Margi raštai, 2003.
Sau paminklą sta…: romanas. – Vilnius: Vaga, 2006.
Amžiai su amūrais: romanas. – Vilnius: Versus aureus, 2009.
Joks, arba Rugsėjy, kai išplaukia laivai: romanas. – Vilnius: Versus aureus, 2014.

V e r t i m a i   i š   r u s ų   k a l b o s :
L. Kasilis. Patsai Majakovskis: poeto gyvenimo ir darbo apybraiža, 1949.

A p d o v a n o j i m a i :
1959 m. LSSR Valstybinės I laipsnio premijos laureatas už romaną „Rožės žydi raudonai“.
1965 m. LSSR nusipelnęs kultūros veikėjas.
1983 m. LSSR liaudies rašytojas.

I n t e r v i u ,   s t r a i p s n i a i   a p i e :
90-metį švenčiantis rašytojas Alfonsas Bieliauskas: būkime šeimininkais – savo žemės, valstybės, likimo
A. Bieliauskas: mes visi kuo nors kalti

T e k s t a i :
Alfonsas Bieliauskas. Joana Smilė (romano fragmentas)