Įstatai

Patvirtinti
LRS suvažiavime
2018-04-20

LIETUVOS RAŠYTOJŲ SĄJUNGOS ĮSTATAI

BENDRIEJI NUOSTATAI

 1. Lietuvos rašytojų sąjunga (toliau – LRS) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, savanoriškumo pagrindu vienijantis profesionalius prozininkus, poetus, dramaturgus, vertėjus, literatūros kritikus ir mokslininkus, Lietuvos Respublikos meno kūrėjų ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymo nustatyta tvarka pripažintus meno kūrėjais, tęsianti Lietuvių meno kūrėjų draugijos Literatų sekcijos (1920-1922; 1925-1932), Lietuvių rašytojų ir žurnalistų sąjungos (1922-1929), Lietuvių rašytojų draugijos (1932-1944) ir atskiru dokumentu* įvertintos LTSR rašytojų sąjungos (1945-1989) veiklą.
 2. LRS veikia Lietuvos Respublikos teritorijoje, remdamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos meno kūrėjų ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymu, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, kitais įstatymais ir šiais Įstatais.
 3. LRS turi savo balansą, antspaudą su savo pavadinimu, emblemą ir kitą reikiamą atributiką.
 4. LRS bendradarbiauja su Lietuvių rašytojų draugija (LRD), veikiančia išeivijoje, su Lietuvos ir užsienio rašytojų bei kitų menininkų kūrybinėmis organizacijomis, gali būti tarptautinių organizacijų nare.
 5. LRS teisinė forma – asociacija.
 6. LRS pavadinimas – Lietuvos rašytojų sąjunga.
 7. LRS veiklos laikotarpis – neribotas.

LRS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 1. Skleisti humanizmo ir demokratijos idėjas, skatinti ir ginti profesionalią (aukšto meistriškumo) laisvą literatūros kūrybą, jos stilių ir žanrų įvairovę ir sklaidą, puoselėti tautinį savitumą, ugdyti gimtąją kalbą, intelektinėmis galiomis ir priemonėmis padėti savo tautai ir valstybei.
 2. Rūpintis rašytojų (savo narių) profesiniais reikalais ir etika, ginti jų autorines teises ir jiems atstovauti.
 3. Ugdyti pradedančius literatus.
 4. Rūpintis lietuvių literatūros vertimais į kitas ir pasaulio tautų literatūros vertimais į lietuvių kalbą.
 5. Plėsti tarptautinius literatūrinius ryšius, dalyvauti tarptautinėse rašytojų organizacijose.
 6. Rūpintis literatūriniu palikimu, jo leidyba bei propagavimu, rašytojų atminimo įamžinimu.
 7. Bendradarbiauti su svetur gyvenančiais lietuvių rašytojais, lietuvių literatūros vertėjais bei leidėjais.
 8. Rengti ir dalyvauti ruošiant įvairius literatūros renginius, minėjimus, konferencijas, festivalius, kūrybines dirbtuves, skelbti konkursus, siūlyti kandidatus Nacionalinei, valstybinėms, vyriausybės bei kitokioms meno premijoms gauti, vykdyti įvairias kūrybines programas.
 9. Bendradarbiauti su Lietuvos ir užsienio meno kūrėjų sąjungomis, kultūros, švietimo, mokslo, gamybinėmis ir komercinėmis organizacijomis, valstybinėmis įstaigomis.

LRS TEISĖS IR PAREIGOS

 1. Teisės aktų nustatyta tvarka turėti sąskaitas Lietuvos Respublikoje įregistruotose bankuose.
 2. Valdyti, naudoti LRS priklausantį turtą ir lėšas bei jomis disponuoti.
 3. Sudaryti įstatymų nedraudžiamas sutartis ir prisiimti įsipareigojimus.
 4. Naudoti lėšas Įstatuose numatytiems tikslams įgyvendinti.
 5. Teikti teisinę, moralinę, materialinę ir socialinę pagalbą bei paramą LRS nariams.
 6. Gauti paramą lėšomis ar kitokiu turtu, turėti paramos gavėjo statusą.
 7. Samdyti asmenis Įstatuose numatytai veiklai įgyvendinti.
 8. Teikti mokamas paslaugas, atlikti sutartinius darbus bei nustatyti jų kainas.
 9. Atlikti literatūros kūrinių ir vertimų kokybės vertinimo bei kūrinių kainos nustatymo ekspertizes.
 10. Steigti LRS veiklai reikalingus skyrius, fondus, įmones, viešąsias įstaigas, centrus.
 11. Steigti leidyklas, leisti žurnalus, laikraščius bei kitokius periodinius ar neperiodinius leidinius, rūpintis rašytojų kūrinių leidyba.
 12. Būti eksperte literatūros klausimais, teikti pasiūlymus valstybės institucijoms dėl įstatymų bei kitų teisės aktų.
 13. Jungtis į asociacijų sąjungas ir išstoti iš jų.
 14. LRS veda buhalterinę apskaitą, teikia finansinę-buhalterinę ir statistinę informaciją Valstybės institucijoms ir moka mokesčius Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.
 15. LRS veda narių apskaitą ir Lietuvos Respublikos meno kūrėjų ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymo numatyta tvarka rūpinasi meno kūrėjo statuso suteikimu LRS nariams.

LRS VEIKLA

 1. Siekdama Įstatais apibrėžtų savo tikslų LRS užsiima tokia veikla:
 • meninė ir literatūrinė kūryba ir interpretavimas;
 • leidyba (knygų, laikraščių, žurnalų ir periodinių leidinių, garso įrašų ir kita leidyba);
 • spausdinimas ir su juo susijusių paslaugų veikla (kitas, niekur nepriskirtas, spausdinimas; parengiamoji spausdinimo veikla; pagalbinė, su spausdinimu susijusi veikla);
 • poilsio namų veikla, aprūpinimas kita laikina buveine;
 • privačių lengvųjų automobilių su vairuotoju nuoma, kitas keleivių vežimo sausumos transportas;
 • operacijos su nekilnojamuoju turtu, priklausančiu nuosavybės ar kita teise (nekilnojamojo turto plėtra ir pardavimas; nuosavo nekilnojamojo turto pirkimas ir pardavimas; nekilnojamojo turto, priklausančio nuosavybės ar kita teise, išnuomojimas);
 • socialinių ir humanitarinių mokslų moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla (humanitarinių mokslų tiriamieji ir taikomieji darbai; socialinių mokslų tiriamieji ir taikomieji darbai);
 • reklama (reklamos priemonių kūrimas ir įgyvendinimas; reklamos kūrimas ir jos išdėstymas; reklamos pristatymas žiniasklaidoje);
 • vertimas raštu ir žodžiu;
 • mugių, parodų ir suvažiavimų rengėjų veikla;
 • oficialiųjų dokumentų ir archyvų tvarkyba ir saugojimas;
 • kita, niekur nepriskirta verslo veikla;
 • suaugusiųjų ir kitas, niekur nepriskirtas švietimas;
 • papildomas mokymas;
 • kitų narystės organizacijų veikla;
 • jaunimo organizacijų veikla;
 • kitų, niekur nepriskirtų, narystės organizacijų veikla;
 • profesinių organizacijų veikla;
 • poilsio organizavimas, kultūrinė ir sportinė veikla;
 • kita pramoginė veikla;
 • kvalifikacijos tobulinimas;
 • kita, niekur nepriskirta poilsio organizavimo veikla;
 • meno įrenginių eksploatavimo veikla, koncertų ir teatrų salių veikla;
 • bibliotekų, archyvų muziejų ir kita kultūrinė veikla;
 • lektoriumų veikla;
 • vadybinė veikla;
 • patentinė veikla.
 1. LRS veikla yra neterminuota, ūkiniai metai yra kalendoriniai metai.

LRS TURTAS IR LĖŠOS

 1. LRS yra bendro turto, sukurto, įgyto ir paveldėto LRS nuo 1920 m. iki šiol, teisių perėmėja bei savininkė. LRS nuosavybės teise gali priklausyti nekilnojamas turtas (žemė, pastatai, statiniai ir kt.) ir kilnojamasis turtas, socialiniai ir labdaros objektai, įmonės, taip pat kitas turtas, reikalingas jos Įstatuose numatytai veiklai.
 2. LRS lėšas sudaro:35.1. narių stojamieji ir metiniai mokesčiai;
  35.2. jos įsteigtų įmonių nustatyta pajamų dalis;
  35.3. paveldėtas turtas;
  35.4. Lietuvos Respublikos ir užsienyje gyvenančių iš fizinių bei juridinių asmenų perduotas organizacijai turtas (parama, labdara, dovanos, paaukojimai) ir lėšos;
  35.5. valstybės ir savivaldybės skiriamos tikslinės lėšos;
  35.6. pajamos už nuomojamą ir parduodamą savo turtą;
  35.7. kredito įstaigų palūkanos už saugomas LRS lėšas;
  35.8. skolinto kapitalo lėšos;
  35.9. valstybiniai (biudžetiniai) asignavimai ir tikslinės dotacijos konkrečioms kultūrinėms ir literatūrinėms programoms vykdyti;
  35.10. Literatūros fondo ir kitų Lietuvos bei užsienio fondų parama;
  35.11. kitos teisėtai įgytos lėšos.
 1. LRS turi atsiskaitomąją ir valiutinę sąskaitas Lietuvos Respublikoje įregistruotose bankų įstaigose.

LRS NARIAI. NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS. NAUJŲ NARIŲ PRIĖMIMO, IŠSTOJIMO IR PAŠALINIMO IŠ LRS TVARKA

 1. LRS sudaro LRS nariai. Jiems išduodami atitinkami pažymėjimai.
 2. LRS nariu gali būti: asmuo, sulaukęs aštuoniolikos metų, parašęs, išvertęs ir išleidęs reikšmingų literatūros kūrinių, literatūros mokslo ir kritikos veikalų, pripažįstantis LRS įstatus ir atitinkantis Lietuvos Respublikos meno kūrėjų ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymo reikalavimus.
 3. LRS gali suteikti LRS garbės nario vardą Lietuvos ir kitų valstybių piliečiams, ypatingai nusipelniusiems lietuvių literatūrai ir jos garsinimui pasaulyje. Garbės narius LRS valdybos teikimu po atviro balsavimo paprasta balsų dauguma skelbia LRS suvažiavimas. Garbės narys turi teisę gauti informaciją apie LRS kūrybinę veiklą ir dalyvauti LRS renginiuose be balso teisės.
 4. LRS narys turi teisę:

40.1. rinkti ar būti išrinktas į LRS valdymo organus;
40.2. teikti rekomendacijas asmenims, norintiems stoti į LRS
40.3. dalyvauti LRS suvažiavimuose su sprendžiamojo balso teise;
40.4. teikti pasiūlymus, reikšti ir ginti savo nuomonę visais LRS veiklos klausimais;
40.5. gauti visas jį dominančias žinias apie LRS bei jos valdymo organų darbą;
40.6. naudotis LRS valdomu turtu bei jos fondų teikiama materialine parama (tik narystės laikotarpiu);
40.7. gauti iš LRS pagalbą autorių teisių gynimo ir kitais su kūryba susijusiais klausimais;
40.8. asmeniškai dalyvauti svarstant jo veiklą ir elgesį;
40.9. LRS nariai turi teisę burtis į įvairias kūrybines grupes;
40.10. remti LRS turtinėmis bei organizacinėmis priemonėmis;
40.11. išstoti iš LRS, apie tai raštu pranešęs LRS Valdybai.

 1. LRS narys privalo:

41.1. laikytis LRS įstatų ir profesinės etikos;
41.2. dalyvauti LRS veikloje;
41.3. kasmet mokėti nario mokestį;
41.4. apie savo gyvenimo vietos, pilietybės, socialinės padėties pasikeitimus pranešti LRS valdybai.

 1. Į LRS narius priima LRS valdyba pagal jos patvirtintus priėmimo nuostatus. Pareiškėjas pateikia prašymą, trijų LRS narių rekomendacijas, skelbtų kūrinių sąrašą, atsiliepimus spaudoje. Esant reikalui Valdyba pasitelkia ekspertą kandidato kūrybai vertinti. Kandidatui dalyvaujant arba nedalyvaujant posėdyje, Valdyba atviru balsavimu sprendžia, ar įrašyti kandidato pavardę į biuletenį. Sprendimas dėl naujo nario priėmimo, atitinkančio Lietuvos Respublikos meno kūrėjų ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymo ir LRS įstatų reikalavimus, priimamas slaptu balsavimu Valdyboje 2/3 posėdyje dalyvaujančių narių balsų.
 2. LRS nario ir meno kūrėjo statusas suteikiamas profesionalų (aukšto meistriškumo) meną kuriančiam asmeniui, jeigu šio asmens meno kūryba atitinka bent vieną iš šių meno kūrėjų statuso suteikimo pagrindų:

43.1. asmens meno kūryba yra teigiamai įvertinta profesionalių meno vertintojų monografijose, studijose, straipsniuose arba recenzijose-rekomendacijose ir taip pripažinta profesionalia;
43.2. asmens meno kūryba yra apibūdinta enciklopedijose arba įtraukta į Švietimo ir mokslo ministro patvirtintas bendrojo lavinimo, profesinio mokymo, aukštesniųjų studijų ir aukštojo mokslo studijų programas;
43.3. asmens meno kūryba yra įvertinta Lietuvos nacionaline kultūros ir meno premija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės meno premija, tarptautine meno premija arba profesionalaus meno konkurso laureato diplomu;
43.4. asmeniui už meno kūrybą, atitinkančią šių įstatų 43.1. – 43.3. punktuose numatytus pripažinimo pagrindus, ar už meno kūrybą vertinančius straipsnius, recenzijas, paskelbtus Lietuvos ar užsienio valstybių meno leidiniuose, ir už tiriamąją (mokslinę) veiklą atitinkamoje meno srityje suteiktas daktaro, habilituoto daktaro vardas;
43.5. asmeniui, aukštųjų mokyklų meno studijų dėstytojui, už meno kūrybą ir pedagoginę veiklą suteiktas pedagoginis profesoriaus ir (ar) docento vardas.

 1. LRD nariai priimami į LRS Valdybos posėdyje, – pateikę prašymą, be rekomendacijų ir atviru balsavimu 2/3 posėdyje dalyvaujančių narių balsų.
 2. Nepriimtas kandidatas kitą prašymą priimti į LRS gali teikti paskelbęs naujų kūrinių.
 3. Už LRS Įstatų nesilaikymą, rašytojo etikos nepaisymą LRS narys gali būti pašalintas iš LRS. Klausimą dėl pašalinimo iš LRS svarsto jos Valdyba Etikos komisijos teikimu. Sprendimas priimamas slaptu balsavimu 2/3 posėdyje dalyvaujančių narių balsų
 4. LRS narys, per metus nesumokėjęs nario mokesčio, raštu perspėjamas, kad apribojamos jo teisės iki bus sumokėtas nario mokestis; narys, nesumokėjęs nario mokesčio 2 metus iš eilės ir LRS valdybos dar kartą perspėtas raštu, po vieno mėnesio Valdybos sprendimu netenka narystės.
 5. Išstojusiam arba netekusiam narystės LRS įnašai negrąžinami. Išstojęs arba netekęs narystės LRS narys gali vėl stoti į LRS tokia tvarka, kokia nustatyta LRD narių priėmimui į LRS.
 6. Narių sąrašą tvarko LRS valdybos paskirtas asmuo.

LRS VALDYMAS

 1. Aukščiausias LRS organas yra LRS suvažiavimas, turintis visas visuotinio LRS narių susirinkimo teises. Kolegialus valdymo organas yra LRS valdyba ir vienasmenis valdymo organas yra LRS pirmininkas.

LRS SUVAŽIAVIMAS

 1. LRS suvažiavimas yra šaukiamas LRS Valdybos kasmet, ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos. Apie šaukiamą suvažiavimą pirmininkas ne vėliau kaip likus 20 dienų iki suvažiavimo dienos praneša kiekvienam nariui 93 įstatų punkte numatyta tvarka.
 2. Neeilinis suvažiavimas gali būti sušauktas LRS valdybos sprendimu arba pareikalavus ne mažiau kaip trečdaliui LRS narių.
 3. LRS suvažiavimas yra teisėtas ir gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 LRS narių. Kai priimamas sprendimas keisti LRS įstatus, buveinės adresą, pertvarkyti, reorganizuoti ar likviduoti LRS, sprendimams priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių LRS narių balsų,
 4. LRS suvažiavimas:

54.1. priima, keičia ir papildo LRS įstatus;
54.2. priima sprendimus dėl Sąjungos pertvarkymo, reorganizavimo ir likvidavimo;
54.3. numato pagrindines LRS veiklos kryptis;
54.4. tvirtina LRS pirmininko ir Valdybos metines ataskaitas;
54.5. tvirtina Revizijos komisijos ir metinę finansinę ataskaitas;
54.6. renka (slaptu balsavimu dalyvaujančiųjų balsų dauguma) LRS pirmininką (ne daugiau kaip dviem kadencijoms iš eilės);
54.7. renka (slaptu balsavimu) LRS Valdybą, Revizijos komisiją ir Etikos komisiją (narius ir kandidatus; išrinktais laikomi tie kandidatai, kurie gavo daugiausia balsų); LRS suvažiavimas gali keisti Valdybos, Revizijos komisijos, Etikos komisijos narių ir kandidatų į narius skaičių; kandidatai gali dalyvauti posėdžiuose su patariamojo balso teise;
54.8. priima nutarimus ir rezoliucijas.
54.9. priima sprendimą dėl LRS būstinės keitimo.

 1. Vienas narys LRS suvažiavime turi vieną balsą. Suvažiavimo sprendimai priimami atviru, o suvažiavimui nutarus – slaptu balsavimu paprasta suvažiavime dalyvaujančių narių balsų dauguma. Suvažiavimo sprendimas, laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių narių balsų „už“ negu „prieš“ (asmenys, balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, t.y. jie laikomi balsavimo metu nedalyvaujančiais asmenimis).
 2. Jeigu kuris nors LRS narys negali dalyvauti suvažiavime asmeniškai pats, jam Asociacijų teisės aktų nustatyta tvarka gali atstovauti kitas LRS narys, jeigu dėl tokio atstovavimo nekyla interesų konfliktų. Teisę atstovauti suvažiavime LRS narys gali suteikti įgaliodamas kitą asmenį arba sudarydamas balso teisės perleidimo sutartį.

55.1. Įgaliojimu teisė atstovauti gali būti suteikiama tik viename suvažiavime. Įgaliotasis gali atstovauti tik vienam jį įgaliojusiam nariui.
55.2. Balsavimo perleidimo sutartis gali būti sudaryta tik dėl balsavimo viename suvažiavime.  Pagal balsavimo teisės perleidimo sutartį perėmėjas gali perimti tik vieno nario balsavimo teisę.

 1. Jeigu suvažiavime nėra kvorumo, ne vėliau kaip per 30 dienų šaukiamas pakartotinis suvažiavimas, kuris turi teisę priimti nutarimus neįvykusio suvažiavimo darbotvarkės klausimais nepaisydamas dalyvaujančių narių skaičiaus.
 2. LRS suvažiavimo kompetencija, taip pat valdymo organo kompetencija nesiskiria nuo nurodytų Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.82 straipsnyje ir Asociacijų įstatyme.

LRS  VALDYBA

 1. LRS valdybą sudaro septyniolika narių, iš kurių keturiolika suvažiavime keturių metų kadencijai išrinktų LRS narių, Kauno ir Klaipėdos skyrių pirmininkai LRS pirmininkas, kartu tampantis ir LRS valdybos pirmininku.
 2. LRS nariai, suvažiavime surinkę daugiausia balsų, bet nepatekę į Valdybą tampa nariais-kandidatais į Valdybą. LRS valdybos nariui atsistatydinus arba negalint vykdyti savo pareigų, narys-kandidatas pagal eiliškumą tampa Valdybos nariu.
 3. LRS valdybos posėdžiai vyksta reguliariai, ne rečiau kaip 6 kartus per metus. Valdybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 jos narių, sprendimai priimami balsų dauguma, visi nariai turi po vieną balsą.
 4. LRS valdyba:

61.1. tvarko tarp suvažiavimų visus LRS reikalus, laikydamasi šių įstatų, LRS  suvažiavimų nutarimų;
61.2.tvirtina metines LRS programas ir sąmatas;
61.3. šaukia LRS eilinius ir neeilinius suvažiavimus ir atsiskaito jiems;
61.4. tvirtina renkamųjų ir samdomųjų LRS darbuotojų pareigybių struktūrą, nustato LRS pirmininko pareiginio atlyginimo dydį;
61.5. koordinuoja LRS teritorinių skyrių, įsteigtų įmonių, fondų, viešųjų įstaigų bei padalinių veiklą; tvirtina jų įstatus ir metines atskaitas;
61.6. tvirtina LRS pirmininko įsakymu skiriamus LRS įsteigtų įmonių, fondų, viešųjų įstaigų vadovus, LRS leidinių (žurnalų, laikraščių) vyriausiuosius redaktorius;
61.7. siūlo kandidatus premijoms, valstybės ir kitokioms stipendijoms;
61.8. tvirtina naujų narių priėmimo tvarką ir priima naujus narius;
61.9. kooptuoja suvažiavimo išrinktus kandidatus į LRS valdybos, Revizijos komisijos ir Etikos komisijos narius, jeigu jų narių skaičius tarp suvažiavimų sumažėja;
61.10. priima sprendimus dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu;
61.11. priima sprendimus dėl LRS narių šalinimo;
61.12. priima sprendimus ir vykdo visas akcininko ir/ar dalininko funkcijas kitų juridinių asmenų susirinkimuose, kuriuose LRS yra dalyvė.
61.13. slaptu balsavimu tvirtina Pirmininko pateiktą LRS pirmininko pavaduotojo kandidatūrą.
61.14. LRS pirmininkui dėl sveikatos būklės ar kitų priežasčių negalinčiam vykdyti savo pareigų, LRS valdyba atleidžia jį iš pareigų.
61.15. LRS pirmininkui mirus, atleidus LRS pirmininką arba jam pasitraukus iš užimamų pareigų, LRS valdyba išrenka naują Valdybos pirmininką: 2/3 Valdybos balsų sprendimu paskiria vienam iš Valdybos narių laikinai eiti Valdybos ir LRS pirmininko pareigas ne ilgiau kaip metus iki suvažiavimo.

 1. LRS suvažiavimui įvertinus LRS valdybos veiklą neigiamai, Valdyba atsistatydina.
 2. LRS pirmininkas ir kitas Valdybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nesibaigus apie tai raštu įspėjęs LRS Valdybą ne vėliau kaip prieš 14 dienų.
 3. Tie patys asmenys LRS valdybos nariais gali būti išrinkti ne ilgiau kaip dviem kadencijoms iš eilės (8 metams).

LRS PIRMININKAS

 1. Renkamas 4 metų kadencijai LRS suvažiavime.
 2. Vadovauja LRS ir atstovauja jai, laikydamasis šių Įstatų, LRS suvažiavimų bei Valdybos nutarimų.
 3. Teikia Valdybai kitų LRS vadovaujančių darbuotojų ir įstaigų vadovų kandidatūras.
 4. Leidžia įsakymus, priima ir atleidžia samdomus darbuotojus, nustato pareigybinius atlyginimus, sudaro darbo sutartis.
 5. Organizuoja viešosios informacijos paskelbimą bei savanoriškus darbus.
 6. Pasirašo įgaliojimus, sutartis ir kitus dokumentus LRS vardu.
 7. Valdo LRS turtą ir finansus, LRS narių apskaitą ir veiklos dokumentus.
 8. Visus klausimus, susijusius su LRS nekilnojamojo turto pardavimu ir jo nuoma, jo kapitaliniu remontu bei kreditų gavimu laiduojant LRS turtu, pirmininkas sprendžia tik gavęs 2/3 LRS valdybos narių pritarimą.
 9. Teikia LRS veiklos metinę atskaitą suvažiavimui. Įvertinus Pirmininko veiklą neigiamai, Pirmininkas atsistatydina.
 10. LRS pirmininko įgaliojimai baigiasi šių įstatų 61.15. punkte nustatyta tvarka.

LRS KŪRYBINIAI PADALINIAI, TERITORINIAI SKYRIAI IR FILIALAI

 1. LRS teritoriniai skyriai (filialai), iki Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo įsteigti kaip juridiniai asmenys (Kaune ir Klaipėdoje nuo 1990 m.), yra laikomi ribotos civilinės atsakomybės juridiniais asmenimis, kurių teisinė forma yra asociacija.
 2. Nauji LRS teritoriniai skyriai (filialai) steigiami LRS valdybos sprendimu esant gyvenamosiose vietovėse ne mažiau kaip 15 LRS narių.
 3. LRS teritoriniai skyriai (filialai):

77.1.turi savo veiklos nuostatus (įstatus), kurie neprieštarauja LRS įstatams;
77.2. renka savo pirmininkus, kurie vadovauja skyrių darbui;
77.3. savarankiškai tvarko savo lėšas;
77.4. naudojasi LRS nuosavybės teise priklausančiomis patalpomis bei iš LRS gautu turtu;
77.5. dalyvauja vykdant LRS programas, jų vykdymui gauna LRS lėšų; už lėšas gautas iš LRS nustatyta tvarka atsiskaito LRS valdybai;
77.6. skyriaus veikla gali būti nutraukta skyriaus narių sprendimu pagal skyriaus nuostatus arba LRS suvažiavimo;
77.7. skyriaus veiklą nutraukus, likęs turtas ir lėšos atitenka LRS;
77.8. LRS kūrybiniai padaliniai (sekcijos, grupės, centrai, draugijos ir t.t.) vienija LRS narius pagal kūrybines sritis arba vykdomas kūrybines programas.

LRS ĮMONĖS, ĮSTAIGOS, BENDROVĖS

 1. LRS įmonės (įstaigos, bendrovės ir kt.) steigiamos, reorganizuojamos, likviduojamos LRS valdybos sprendimu, įstatymų nustatyta tvarka.
 2. LRS įmonės:

79.1. turi savo įstatus, neprieštaraujančius LRS veiklai, savo balansą, antspaudą su pavadinimu, sąskaitas bankuose;
79.2. savarankiškai tvarko savo lėšas, LRS valdybos nustatytą pajamų dalį skiria LRS;
79.3.  įmonių veiklai vadovauja LRS valdybos patvirtinti vadovai;
79.4. LRS valdybos sprendimu gali naudotis LRS priklausančiomis patalpomis ir kitu LRS priklausančiu turtu;
79.5. kartą per metus atsiskaito LRS valdybai;
79.6. įmonių veiklos kontrolę vykdo LRS revizijos komisija, jeigu LRS valdyba nenusprendė kitaip;
79.7. LRS įsteigtose bendrovėse, įmonėse, įstaigose LRS kaip akcininko/dalininko teises realizuoja LRS pirmininkas arba LRS valdybos įgaliotas asmuo;
79.8. likvidavus LRS įmonę (įstaigą, bendrovę ar kt.), visas likęs jų turtas ir lėšos atitenka LRS.

LRS REVIZIJOS KOMISIJA

 1. LRS revizijos komisiją sudaro penki nariai, renkami 4 metų kadencijai LRS suvažiavime.
 2. Revizijos komisija išsirenka savo pirmininką ir sekretorių.
 3. Renkama 4 metų kadencijai LRS suvažiavime.
 4. Turi savo išrinktą pirmininką, pavaduotoją, sekretorių.
 5. Prižiūri kaip laikomasi LRS įstatų, turi teisę ir tarp suvažiavimų privalo tikrinti LRS bei visų jos padalinių, fondų, viešųjų įstaigų, įmonių finansinę-ūkinę veiklą, apie pažeidimus praneša LRS valdybai ir suvažiavimui; Revizijos komisijos pirmininkas stebėtojo teisėmis gali dalyvauti LRS valdybos posėdžiuose.
 6. Revizijos komisija atsiskaito LRS valdybai ir Suvažiavimui kartą per metus.

LRS ETIKOS KOMISIJA

 1. LRS etikos komisiją sudaro penki nariai, renkami 4 metų kadencijai LRS suvažiavime.
 2. Turi savo išrinktą pirmininką, sekretorių, LRS valdyboje patvirtintus nuostatus (Etikos kodeksą).
 3. Svarsto LRS narių nusižengimus Įstatams, etikos ir moralės normoms, Etikos kodeksui.
 4. Etikos komisija už šiurkštų etikos pažeidimą gali siūlyti LRS valdybai pašalinti narį iš LRS.

LRS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

 1. LRS įstatai keičiami LRS Suvažiavimo sprendimu.

LRS BUVEINĖS KEITIMO TVARKA

 1. LRS buveinė keičiama LRS suvažiavimo sprendimu.

LRS REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

 1. LRS gali būti reorganizuota ir likviduota LRS suvažiavime, kuriame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 LRS narių, ir šis nutarimas turi būti priimtas balsų dauguma, ne mažesne kaip 2/3 dalyvių. Likviduotos Sąjungos lėšos ir turtas tvarkomi pagal likvidacinės komisijos sprendimą nepažeidžiant galiojančių įstatymų.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. LRS pranešimai, įskaitant informaciją bei kitus dokumentus, susijusius su šaukiamu visuotiniu narių suvažiavimu, šio suvažiavimo nutarimai, kiti pranešimai ir dokumentai, su kuriais pagal įstatymus turi susipažinti asociacijos nariai, siunčiami nariams raštu (laišku arba elektroniniu paštu).
 2. Asociacijos pranešimai ir informacija, su kuria pagal įstatymus turi susipažinti kiti asmenys (nesantys asociacijos nariais), siunčiami laišku arba įteikiami asmeniui pasirašytinai. Esant būtinumui, pranešimai gali būti perduoti elektroniniu paštu, po to juos išsiunčiant laišku ar įteikiant asmeniui pasirašytinai. Šiame straipsnyje nurodyti pranešimai turi būti skelbiami VĮ „Registrų centras“ elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“.
 3. Tais atvejais, kai įstatymai ir šie įstatai numato alternatyvius pranešimų skelbimo būdus, konkretų skelbimo būdą parenka LRS valdyba.
 4. Už Civiliniame kodekse, Asociacijų įstatyme ir šiuose įstatuose nustatytos informacijos viešą paskelbimą, pranešimų nariams ir kreditoriams bei juridinių asmenų registro tvarkytojui tinkamą ir savalaikį pateikimą atsako LRS pirmininkas.
 5. Pakeistus įstatus pasirašo LRS suvažiavimo įgaliotas asmuo.
 6. Šie įstatai įsigalioja nuo jų įregistravimo juridinių asmenų registre.

 

Lietuvos rašytojų sąjungos suvažiavimo

įgaliotas asmuo

Jonas Liniauskas

 

 

Vilnius,

2018 m. balandžio 20 d.

 

Įstatų redagavimo komisija, patvirtinta LRS suvažiavime (2018-04-20): Biruta Augustinienė, Gintaras Bleizgys, Jonas Liniauskas, Mindaugas Nastaravičius, Justinas Žilinskas.