Atgal į sąrašą

VACYS REIMERIS (1921.08.03. – 2017.02.06)

2017 vasario 8 d.

Vasario septintosios vakarą, eidamas devyniasdešimt šeštuosius metus Vilniuje mirė rašytojas, poetas ir vertėjas, Vacys Reimeris.

Vacys Reimeris gimė 1921 m. rugpjūčio 3 d. Kuršėnuose. Nuo paauglystės dirbdamas krautuvės pasiuntiniu, laikraščių išnešiotoju, valsčiaus raštinės raštininku praktikantu, nuo 1940 m. – Kuršėnų valstybinės bibliotekos vedėju, 1941 m. baigė Savišvietos gimnazinį kursą.

Kilus karui pasitraukė į Rusijos gilumą, dirbo darbininku kolūkyje Kirovo rajone. 1942–1944 m. Raudonosios armijos karys, tarnavo 16-oje Lietuviškojoje divizijoje ryšininku, vėliau – divizijos laikraščio redakcijoje, lietuviškam tautinio meno ansamblyje, paskui Maskvos radijuje, lietuviškų laidų redakcijoje. 1944–1949 m. dirbo Kauno radijuje, buvo radijo komiteto pirmininkas. Dvidešimt metų, nuo 1949 m. iki 1969 m. buvo „Literatūros ir meno“ vyriausiasis redaktorius. 1951–1956 m. studijavo Maskvos M. Gorkio literatūros institute. 1952–1954 m. buvo Lietuvos SSR rašytojų sąjungos valdybos sekretorius. 1969–1986 m. buvo „Gimtojo krašto“ vyriausiasis redaktorius. 1986–1990 m. Lietuvos SSR taikos gynimo komiteto pirmininkas.

Pirmuosius eilėraščius ėmė skelbti dar prieškario vaikams ir jaunimui skirtoje spaudoje –„Žvaigždutėje“, „Šaltinėlyje“, “Žiburėlyje“, „Jaunajame ūkininke“ ir kt. Plačiau skelbtis ėmė karo metų Rusijoje leidžiamoje lietuviškoje periodinėje spaudoje, jaunųjų kūrybos almanachuose. Pirmasis poezijos rinkinys – „Tėvų žemei“ – išėjo 1945 metais. 1947 m. Vacys Reimeris buvo priimtas į Lietuvos rašytojų sąjungą. Per daugiau nei septynis kūrybinio darbo dešimtmečius yra išleidęs daugiau nei trisdešimt poezijos rinkinių, keletą prozos, apybraižų ir memuaristikos knygų. Jo kūrybos įtraukta į daugybę eilėraščių rinkinių ir rinktinių, pagal jo tekstus sukurta dainų. Iš rusų kalbos yra vertęs A. Puškino, M. Lermontovo, A. Achmatovos kūrinius, išleido A. Tvardovskio, J. Vinokurovo, I. Abašidzės poezijos vertimų knygas. Pora jo paties eilėraščių knygų yra išleista rusų kalba. 1965 m. Vaciui Reimeriui buvo suteiktas Lietuvos SSR nusipelniusio kultūros veikėjo vardas. Poetinė jo kūryba yra pelniusi garbingų apdovanojimų:1968 m. Indijoje už eilėraščių rinkinį „Prie Baltojo Tadžo“ skirta tarptautinė Dž. Neru premija, už eilėraščių rinkinį „Eisenos“ – 1972 m. Lietuvos komjaunimo premija. 1975 m. už eilėraščių rinkinį „Šarkos švarkas“ poetas apdovanotas Lietuvos SSR valstybinė premija, o 1977 m. tapo „Poezijos pavasario“ laureatu.
1981 m. Vaciui Reimeriui suteiktas Kuršėnų Garbės piliečio vardas.

 Vacys Reimeris bus pašarvotas Lietuvos rašytojų sąjungoje (Vilniuje, K. Sirvydo ) vasario 8 d. Velionio lankymas vasario 8 d. nuo 14 iki 20 val., vasario 9 d. – nuo 9 val. Karstas išnešamas 12 val. Laidotuvės Vilniaus Antakalnio kapinėse.