Atgal

Zub(p)ka-Kecioris Kazys

Snieguolės Michelkevičiūtės nuotrauka

Zub(p)ka-Kecioris Kazys – poetas.

Gimė 1910 12 31 Zatūniškyje (Panevėžio r.).
Mirė 1999 06 19.

Mokėsi Vadoklių pradinėje mokykloje, kaimyninėse Ramygalos ir Raguvos progimnazijose, Panevėžio gimnazijoje, ten pradėjo rašyti eilėraščius. 1927 m. įstojo į Kauno kunigų seminariją, vadovaujamą Maironio. Kai A. Jakštas spaudoje užpuolė katalikus rašytojus, kad jie dirba „Trečiam frontui“, išdrįso dienraštyje „Rytas“ išspausdinti straipsnį „Ar mes dirbame „Trečiojo fronto“ naudai“. Galbūt dėl to po Maironio mirties naujoji seminarijos vadovybė nebeleido jam baigti mokslų. Išėjęs iš kunigų seminarijos, pradėjo studijuoti universitete, dirbo „Naujosios Romuvos“ redakcijoje, redagavo „Ateitį“. Baigęs universitetą, mokėsi karo mokykloje, redagavo „Kariūną“, dirbo „Kario“ redakcijoje. Karo metu mokytojavo Kauno dailiųjų amatų mokykloje, dėstė lietuvių kalbą, literatūrą, istoriją. Pasibaigus karui nesispausdino sovietmečio spaudoje, toliau mokytojavo Kauno amatų mokykloje, o nuo 1951 m. – Kauno žemės ūkio technikume. Tuo pat metu neakivaizdžiai studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą Vilniaus pedagoginiame institute, jį baigė 1956 m. Kauno žemės ūkio technikume, aktorių P. Likšos ir A. Radzevičiaus padedamas, pastatė Žemaitės „Marčią“, „Petrą Kurmelį“, K. Binkio „Atžalyną“, K. Sajos „Silva studentauja“.

Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 1937 m.

B i b l i o g r a f i j a :

Žuvėdros bangose: eilėraščiai. – Kaunas: Sakalas, 1931.
Balsas žemei: eilėraščiai. – Kaunas: Sakalas, 1935.
Mergaitė su žibuoklėm: eilėraščiai. – Kaunas: Sakalas, 1938; Arx Baltica, 2006.
Septyni: eilėraščiai (vienas iš autorių). – Kaunas: Sakalas, 1933.
Derliaus varpos: eilėraščiai. – Kaunas: Atmintis, 1996.

I n t e r v i u ,  s t r a i p s n i a i  a p i e :

Ričardas Venckus. „Iš prieškario poetų būrio“ (Kaziui Zupkai-Kecioriui – 110) / Kaunorasytojai.lt, 2020 03 17

T e k s t a i :

Kazys Zupka. Eilėraščiai vaikams / Kaunorasytojai.lt, 2020 04 17

Kazys Zupka. Poezija / Kaunorasytojai.lt, 2020 04 02