Atgal

Žlabys-Žengė Juozas

Juozas Žlabys-Žengė – poetas, prozininkas, publicistas.

Gimė 1899 05 02 Gimbūčiuose, Joniškio r.
Mirė 1992 11 09 Kaune, palaidotas Žagarėje.

Mokėsi Žagarės progimnazijoje. 1919 m. įstojo į Lietuvos kariuomenės raitelių pulką Kaune. Įgijo raštininko specialybę, dirbo karininkų bibliotekoje, atstovavo kariams spaudoje. 1921 m. leitenanto laipsniu baigė Pirmojo Lietuvos prezidento karo mokyklą, paskirtas į 3-ąjį kavalerijos pulką. Baigęs Aukštuosius karininkų kursus, 1927 m. paskirtas vyresniuoju pulko leitenantu. 1926 m. dalyvavo nuverčiant prezidentą Kazį Grinių. 1929 m. I husarų pulko kapitonas. 1931 m. patvirtintas pulko žemesniųjų karininkų garbės teismo nariu. Už dalyvavimą „Voldemarininkų puče“ atleistas iš pulko komendanto pareigų, turėjo palikti Kauną, tačiau nepakluso ir pasiliko mieste. Nesulaukęs jokių sankcijų, darbavosi „Lietuvos aido“ redakcijoje. 1934 m. pasitraukė iš kariuomenės. Nuo 1935 m. Vytauto Didžiojo universitete studijavo ekonomiką. Nacių Vokietijai užpuolus Sovietų Sąjunga, Lietuvių nacionalistų partijai surengus pučą prieš Lietuvos laikinąją vyriausybę, įtrauktas į dienraščio „Į laisvę“ (nuo 1943 m. „Ateitis“) redakciją, pranešinėjo partijai, kas joje dedasi. 1945 m. sausio 1 d. įsidarbino Karo muziejaus paminklų apsaugos archyvų skyriaus vedėju. Gegužės mėn. iš pareigų atleistas, suimtas ir ištremtas į Vorkutos lagerį. 1958 m. grįžo į Kauną. Dirbo neoficialiai, kartais rašė mokslinius straipsnius. Kūrė eiles, bendradarbiavo Mažosios lietuvių tarybinės enciklopedijos redakcijoje, rašė atsiminimus apie „keturvėjininkų“ literatūrinį sąjūdį. Dar Žagarėje sukurtus eilėraščius pasirašė Žengės slapyvardžiu ir nusiuntė savaitraščiui „Lietuva“. Faustas Kirša juos išspausdino ir paprašė naujų eilėraščių almanachui „Šaka“. Dalyvavo „Keturių vėjų“ sąjūdyje. Poeto pasirinktas slapyvardis Žengė susijęs su karine komanda „Žengte marš!“. Ji taikliai atspindi jauno literato požiūrį į kūrybą – veržtis pirmyn į dar neatrastus moderniosios poetinės raiškos plotus. Rašė korespondencijas bei literatūrinius tekstus: poeziją, feljetonus, recenzijas ir kt. Jo kūrinius spausdino „Karys“, „Mūsų žinynas“, „Kardas“, „Sekmoji diena“, „Krivulė“, „Naujas žodis“. Dalyvavo literatūriniame ir visuomeniniame gyvenime: padėjo organizuoti lietuviškus vakarus bei biblioteką, grojo dūdų orkestre.

Lietuvos žurnalistų sąjungos narys – nuo 1934 m.

B i b l i o g r a f i j a :

Anykščių šilelis: nervuota poema. – Kaunas: aut. leid., 1930.
Gyvenimo novelės: apsakymų rinkinys. – Kaunas: Sakalas, 1940.
Pavasarių gramatikos: poezijos rinkinys. – Vilnius: Vaga, 1992.

A p d o v a n o j i m a i :

Vytauto Didžiojo 5 laipsnio ordinas.
Lietuvos nepriklausomybės medalis.

I n t e r v i u ,  s t r a i p s n i a i  a p i e :

Aurelija Mykolaitytė. Žagarės strazdelis Juozas Žlabys-Žengė / Ziemgala.lt, 2009/2

T e k s t a i :

Juozo Žlabio-Žengės kūryba ir publicistika / Tekstai.lt