Atgal

Žalys Bronius

Bronius Žalys – poetas.
Gimė 1921.09.08 Gaigaliuose, Šimonių valsč., Panevėžio aps. Mirė 2007.04.30. Palaidotas Vilniuje, Antakalnio Menininkų kalnelyje.
1944 m. pasitraukė į Vokietiją. 1949 m. pasiekė Australijos krantus. Australijoje baigė gimnaziją ir paštų mokyklą. Vėliau dirbo valandiniu telekomunikacijų tarnyboje. Žurnalistas, visuomenininkas, skautų veikėjas – skautininkas.
1945–1947 m. dirbo Fuldoje (Vokietijoje) ėjusio savaitraščio „Mūsų vilties“, dieninio biuletenio „Šiandien“, mėnesinio „Tėviškės aidas“ ir žurnalo „Pėdsakai“ redakcijos sekretoriu – tech. redaktoriu.
1947–1949 m., gyvendamas Belgijoje, dalyvavo bendruomeninio dvisavaitinio „Gimtosios šalies“ laikraščio red. kolektyve.
1954–1969 m. leido Australijos lietuvių skautų mėnesinį laikraštį „Pėdsekis”, o nuo 1977 m. – „Tėvynės židinį“. 1970–1980 m. – „Skautį aido“ ir „Mūsų vyčio“ žurnalų Čikagoje red. kolektyvų narys. Nuo 1991 m. redagavo Australijos lietuvių bendruomenės savaitraštį „Mūsų pastogė“.
Priklauso lietuvių žurnalistų ir rašytojų sąjungoms, lietuvių literatų būreliui ir plunksnos klubui.
Nuo 1980 m. – LRS narys, buvo išstojęs, po to vėl tapo nariu 2001 m.

B i b l i o g r a f i j a :
Apie žmones, žemę ir vėjus: poezija. – Bass Hill: Gintaras, 1983.
Laiko pėdomis: poezija. – Sydney: B. Žalys, 1985.
Skrido sakalas už jūrų marių…: atsiminimai. – Rankraštis, 1999.
Būrė laimę laumės: eilėraščių rinktinė. – Vilnius: UAB „Varosa“, 2002.

A p d o v a n o j i m a i :
1959 m., 1961 m., 1972  m., 1982 m. – Lietuvių skautų sąjungos ordinai už skautų lietuvių veiklą.