Atgal

Viskanta Edvardas

Edvardas Viskanta – vertėjas, žurnalistas.

Gimė 1902 03 13 Išlandžiuose, Marijampolės r.
Mirė 2002 01 02 Kaune. Palaidotas Petrašiūnų kapinėse.

1908–1909 m. mokėsi Kirsnos pradinėje, 1910–1912 m. Rudaminos (Lazdijų raj.) pradinėje, 1912–1913 m. Seinų triklasėje mokykloje, 1914–1915 m. Vilniaus lietuvių gimnazijoje, 1918–1922 m. Marijampolės „Žiburio“ gimnazijoje. 1922–1926 m. Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakultete studijavo lituanistiką. Buvo Lietuvos tautininkų sąjungos narys. 1924–1925 m. LR Užsienio reikalų ministerijos sekretorius. 1926–1927 m. Telšių gimnazijos ir Mokytojų seminarijos mokytojas lituanistas. 1928–1932 m. grožinės literatūros vertėjas. 1932–1935 m. Kauno mergaičių mokytojų seminarijos mokytojas, žurnalo „Vairas“ stilistas ir techninis redaktorius. 1933–1936 m. Kauno 3-iosios gimnazijos mokytojas. 1937 m. VDU dėstė visuotinę literatūrą. 1937–1938 m. Neapolio (Italija) orientalinio instituto lietuvių kalbos lektorius. 1939–1940 m. Kauno „Aušros“ berniukų gimnazijos, 1941–1942 m. Kėdainių gimnazijos mokytojas. 1942–1944 m. Kauno valstybinės leidyklos redaktorius. 1945–1947 m. visuotinės literatūros dėstytojas Kauno universitete. Sovietinės valdžios nuteistas 25 metams lagerio su turto konfiskavimu. 1951–1955 m. kalintas Kostromos ir Gorkio srities lageriuose. 1955 m. rudenį grįžo į Kauną, dirbo leidyklos „Vaga“ vertėju.  Į lietuvių kalbą išvertė Levo Tolstojaus, Antono Čechovo, Viktoro Hugo, Anatolio Franso, Benvenuto Čelinio, Luidžio Pirandelo, Džiovanio Bokačo ir kitų užsienio rašytojų kūrinių. Vertė iš prancūzų, italų, vokiečių ir rusų kalbų. Su Jurgiu Talmantu sudarė „Visuotinės literatūros chrestomatiją“ (3 d. – 1931 m.; 4 d. – 1932 m.).

Lietuvos žurnalistų sąjungos narys.

Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 1944 m.

B i b l i o g r a f i j a :

Gyvenimo kelionėje: prisiminimai, dienoraščiai, straipsniai. – Vilnius: ALS leidiniai, 2002.

V e r t i m a i  i š  p r a n c ū z ų  k a l b o s :

V. Hugo. Paryžiaus katedra: romanas, 3 t. – Kaunas: „Švyturio bendrovės leidinys“, 1929; – Vilnius: Vaga, 1950.
G. de Mopasanas. Rinktinės novelės. – Kaunas, 1929.
A. Fransas. Dievai trokšta: romanas. – Kaunas: „Švyturio bendrovės leidinys“, 1929; – Vilnius: Vaga, 1974.
A. Fransas. Silvestro Bonaro nusikaltimas; Dievai trokšta: romanai (kartu su vertėja R. Jankevičiūte). – Vilnius: Vaga, 1996.
A. Fransas. Raudonoji lelija: romanas. – Kaunas: „Švyturio“ bendrovės leidinys, 1931.
A. Fransas. Raudonoji lelija; Taysa: romanai (kartu su vertėju V. Girčiu). – Vilnius: Valstybinis leidybos centras, 1994; Vilnius: Lietuvos aklųjų biblioteka, 2011 (garso įrašas).
M. Mižo. Sent-Egziuperi: monografija. – Vilnius: Vaga, 1965.
Ž. Ž. Ruso. Išpažintis: autobiografija (kartu su vertėju V. Jurgučiu). – Vilnius: Vaga, 1967; Alma littera, 2000.
Dž. Bokačas. Dekameronas: novelės, 2 t. – Vilnius: Vaga, 1969, 1987; Lietuvos aklųjų biblioteka, 2003 (garso įrašas); Žaltvykslė, 2005 (sutrumpintas novelių rinkinys); Tyto Alba, 2006, 2010; – Kaunas: Jotema, 2012.
G. de Mopasanas. Mažoji Rok: novelės (kartu su vertėjais A. Churginu ir D. Urbu). – Vilnius: Vaga, 1971.
G. de Mopasanas. Nenaudingas grožis: novelės (kartu su vertėja L. Čekauskaite). – Kaunas: Spindulys, 1997.

V e r t i m a i  i š  r u s ų  k a l b o s :

L. Tolstojus. Karas ir taika: romanas, 4 t. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1949–1950; 1968; Vaga, 1978, 1999; – Kaunas: Obuolys, 2010; 2016.
J. Glivenka. Visuotinės literatūros istorijos vadovėlis. – Kaunas, 1930.

V e r t i m a i  i š  i t a l ų  k a l b o s :

A. Moravija. Romos apsakymai (kartu su vertėju P. Povilaičiu). – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1958; Lietuvos aklųjų biblioteka, 2003 (garso įrašas).
A. Moravija. Čiočiarė: romanas (kartu su vertėju P. Povilaičiu). – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1959.
Benvenuto Čelinio gyvenimas: autobiografija. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1961; Lietuvos aklųjų biblioteka, 2009 (garso įrašas).
L. Pirandelas. Juodoji skraistė: novelės. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1961.
S. M. Bonfati. Saulės skersgatvis: apysaka. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1964.
L. Pirandelas. Šeši personažai ieško autoriaus. – Kn. XX amžiaus dramaturgija. – Vilnius: Vaga, 1970.
I. Kalvinas. Baronas medyje: romanas. – Vilnius: Vaga, 1975.
E. Vitorinis. Žmonės ir nežmonės: romanas. – Vilnius: Vaga, 1978.
Dž. Verga. Mastras donas Džezualdas: romanas. – Vilnius: Vaga, 1983.

V e r t i m a i  i š  v o k i e č i ų  k a l b o s :

B. Brechtas. Motušė Kuraž: pjesės. – Vilnius: Vaga, 1964; Lietuvos aklųjų biblioteka, 2003 (garso įrašas).

K i t i  v e r t i m a i :

K. Hamsunas. Panas: romanas. – Kaunas: „Švyturio“ bendrovės leidinys, 1928.
T. M. Ridas. Per miškus; Hanso Sterko nuotykiai; Nelaimės ženklas: apysakos (kartu su vertėjais V. Birmanu ir A. Degučiu). – Vilnius: Mintis, 1994.

A p d o v a n o j i m a i :

1987 m. Antano Venclovos premija už nuopelnus verčiant pasaulinę literatūrą
1993 m. Vinco Rastenio premija už nuopelnus verčiant pasaulinę literatūrą.
1997 m. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Komandoro kryžius.
2000 m. Kauno miesto garbės piliečio vardas.
2003 m. Konkurso „Tautos kultūra – atgimstančios visuomenės siela“ laureatas už knygą „Gyvenimo kelionėje“.

T e k s t a i :

Edvardas Viskanta. „Karas ir taika“ lietuviškai / Llvs.lt, 1979