Atgal

Sruoginis Laima V.

Laima V. Sruoginis (Laima Vincė) – vertėja, prozininkė, eseistė.
Gimė 1966 02 11 Teaneck, Naujasis Džersis, JAV.
Mokėsi lietuviškoje gimnazijoje Lamperthaime (Vokietija). 1990 m. baigė Rutgerso universitete (JAV) anglų, vokiečių kalbų ir dailės studijas. Vėliau baigė magistro studijas Kolumbijos universitete. 1994 m. pagal Fulbrighto programą atvyko į Lietuvą dėstyti poezijos vertimo teorijos bei kūrybinio rašymo VU ir VDU. Į anglų kalbą verčia šiuolaikinę lietuvių poeziją ir prozą.
Lietuvos rašytojų sąjungos narė – nuo 2011 m.

B i b l i o g r a f i j a :
K n y g o s   l i e t u v i ų   k a l b a :
Vaiduoklė svetainėje. – Vilnius: Gimtasis žodis, 2007 (išrinkta į 2007 m. geriausių knygų vaikams penketuką).
Lenino galva ant padėklo: amerikietės studentės dienoraštis, rašytas paskutiniais Sovietų Sąjungos gyvavimo metais, 1988 m. rugsėjis – 1989 m. rugpjūtis / iš anglų kalbos vertė Eugenijus Ališanka. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2008.
Rašyti gali kiekvienas: kūrybinio rašymo vadovas aukštesniųjų klasių mokytojams ir aukštųjų mokyklų pirmo bei antro kursų dėstytojams / iš anglų kalbos vertė Vytautas Grenda – Vilnius : Baltos lankos, 2010.
Juk pažadėjai. – Vilnius: Baltos lankos, 2011.
Tai ne mano dangus: romanas / iš anglų k. vertė Gema Baltaduonė. – Vilnius : Alma littera, 2018.
Mūsų nepalaužė: partizanų, ryšininkų, tremtinių, holokausto aukų ir jų šeimų likimai / iš anglų k. vertė Inga Būdvytytė. – Vilnius : Alma littera, 2019.

K n y g o s   a n g l ų   k a l b a :
Lenin’s head on a platter: an American student’s diary from the final years of the Soviet Union, September 1988–August 1989. – Vilnius: Lithuanian Writer’s Union Publishers, 2008.
The ghost in Hannah’s parlor. – Vilnius: Dominicus Lituanus, 2009.
The interpreter. – Lexington, Ky.: L.V. Sruoginis, 2011.
Journey into the backwaters of the heart: stories of women who survived Hitler and Stalin. – Charleston, S.C.: CreateSpace Independent Publishing Platform, 2012.
This is not my sky: a novel. – Lexington, Ky. : L.V. Sruoginis, 2014

Sudarė ir išvertė:
Lithuania: in her own words : an anthology of contemporary Lithuanian writing / edited by Laima Sruoginis. – Vilnius : Tyto alba, 1997.
Raw Amber: An Anthology of Contemporary Lithuanian Poetry / Laima Sruoginis and Wolfgang Goertsacher; Transl. By Laima Sruoginis. – Poetry Salzburg, 2002
The Earth Remains: An Anthology of Contemporary Lithuanian Prose. – East Europolan Monographs : Columbia University Press, 2003.

V e r t i m a i   į   a n g l ų   k a l b ą :
Mekas, Jonas. Letters From Nowhere. – Paris Experimental, 2003
Parulskis, Sigitas. The Dead / verė Liz Donnaghue ir Laima Sruoginis. – Munster Literature Center, 2004.
Juknaitė, Vanda. My Voice Betrays Me. – East European Monographs: Columbia University Press, 2007.
Lukša, Juozas. Forest Brothers: An Account of the Lithuanian Postwar Resistance Against the Soviet Union. – Central European University Press, 2009.
Martinaitis, Marcelijus. K.B., The Suspect. – New York : White Pines Press, 2009.
Northern gold: amber in Lithuania (c. 100 to c. 1200) / by Audronė Bliujienė; translator: Laima V. Sruoginis. – Leiden ; Boston : Brill, 2011.
The Ballads of Kukutis / Marcelijus Martinaitis; translated and introduced by Laima Vincė. – Todmorden : Arc Publications, 2011.

A p d o v a n o j i m a i :
1993 New York State Yeats Society Fellowship
1994 Academy of American Poets Award for Student Poetry
1994 Witter Brynner Award for Young Literary Translators
1994 New York State Yeats Society Poetry Contest
1995 New York State Yeats Society Poetry Contest
1995–1997 Fulbright Scholars Grant
1996 Poezijos pavasario premija už vertimus
2003 Halpur Palate Prize for Literary Translation
2004 National Endowment for the Arts, Literature Fellowship
2005 PEN International Translation Fund Grant
2007–2009 Fulbright Scholars Grant

A p i e   a u t o r ę   i r   j o s   k ū r y b ą :
Lietuvių literatūros enciklopedija. – Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2001. – p. 465–466.
Pukytė, Paulina. Po dvidešimties metų. – 7 meno dienos, 2009 sausio 09, Nr. 1.
Ališanka, Eugenijus. Laima Vincė „Lenino galva ant padėklo“. – Bernardinai.lt, 2008 lapkr. 17.
Gaivenytė, Ginta. Kūrybinis rašymas – tai ne eilėraščiai apie rožytes. – Lietuvos rytas, 2010 vasario 21.
Jakonytė, Loreta. Istorinė vaiduoklių didaktika.