Atgal

Sasnauskas Julius

Evgenios Levin nuotrauka

Julius Sasnauskas – eseistas.
Gimė 1959 03 18 m. Vilniuje.
1966–1976 m. mokėsi A. Vienuolio vidurinėje mokykloje, iš kurios paskutinėje klasėje su keliais draugais buvo pašalintas už antisovietines nuotaikas ir bažnyčios lankymą. Dirbdamas Knygų rūmuose, baigė Vilniaus 8-ąją vakarinę mokyklą. 1977–78 m. buvo paimtas į karinę tarnybą. Grįžęs dirbo sargu Vilniaus universiteto Mokslo muziejuje (Šv. Jono bažnyčioje). Dar mokykloje susipažino su keliais disidentais ir įsitraukė į jų veiklą. Dalyvavo leidžiant nelegalią (pogrindinę) spaudą (periodinius leidinius „Laisvės šauklys“ ir „Vytis“), taip pat rengiant protesto pareiškimus dėl žmogaus teisių pažeidimų, Bažnyčios persekiojimo, istorijos klastojimo, kultūros paminklų niokojimo ir t.t. Rašė ir redagavo atitinkamus tekstus. Priklausė slaptai politinei organizacijai Lietuvos laisvės lyga. Nuo 1977 m. namuose nuolat vyko kratos, buvo sekamas ir tardomas KGB organų.
Kartu su kitais disidentais 1979-aisiais pasirašė „45 pabaltijiečių memorandumą“, buvo suimtas, o 1980 m. nuteistas už antitarybinę agitaciją ir propagandą. Pusantrų metų kalėjo KGB kalėjime Vilniuje, paskui buvo 5 metams ištremtas į Tomsko srities Parbelės kaimą Vakarų Sibire, kur dirbo santechniku, kūriku ir krovėju.
1986 m. vasarą grįžo į Lietuvą. Dirbo zakristijonu Šv. Mikalojaus bažnyčioje Rudenį įstojo į slaptą veikusį vienuolių pranciškonų ordiną. 1987 m. rugpjūčio 23 d. Vilniuje prie Adomo Mickevičiaus paminklo su bendraminčiais organizavo pirmą viešą laisvės mitingą. 1987–1992 m. mokėsi Kauno kunigų seminarijoje. Baigus studijas, vyskupų sprendimu kunigystės šventimai jam buvo sulaikyti, todėl pranciškonų vadovybė išsiuntė į Prisikėlimo lietuvių parapiją Toronte. Ten 1995 m. vasarą buvo įšventintas į kunigus ir dirbo iki 1997 m.
Grįžęs į Lietuvą paskirtas sielovados darbui Vilniaus Bernardinų bažnyčioje, kur dirba iki šiol. Nuo 1992 m. su kelerių metų pertrauka dirba katalikų radijo „Mažojoje studijoje“ (šiuo metu – vyriausiasis redaktorius), rengia religinio ir kultūrinio turinio laidas. Bendradarbiauja periodinėje spaudoje („Šiaurės Atėnuose“, „Lietuvos žiniose“), interneto dienraštyje „Bernardinai.lt“ ir kt., Vilniaus kunigų seminarijoje dėsto homiletiką.
Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 2015 m.

B i b l i o g r a f i j a :
Dar kartą – Žmogaus Sūnus: sakymai ir postilės. – Vilnius: Vyturys, 1999 (2-as leidimas – Alma littera, 2007).
Jei esame čia: laiškai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2000.
Bernardinų dienoraščiai. – Vilnius: Aidai, 2002.
Postilės / kartu su G. Kazlauskaite. – Vilnius: Tyto alba, 2009.
Malonės akrobatika: iš gatvių ir skverelių teologijos. – Vilnius: Alma littera, 2006.
Из богословия сквериков и деревушек = Iš skverelių ir kaimelių teologijos / Станисловас Добровольскис, Юлюс Саснаускас; перевели с литовского Мария Пранцишка Чепайтите и Томас Тристрамас Чепайтис. – Санкт-Петербург: И. Лимбах, 2013.
Pagaunama ir nepagaunama. – Vilnius: Alma littera, 2013.
Kaip buvo pradžioje…: biblinės meditacijos. ‒ Vilnius: Alma littera, 2016.
Kraujomaiša. – Vilnius : Odilė, 2019.
Bradūnas, Kazys. Liepė man būti: eilėraščiai / sudarė Julius Sasnauskas. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2017.

A p d o v a n o j i m a i :
2012 m. šv. Kristoforo statulėlė „Už meilę Vilniui ir vilniečiams“.
2016 m. Juozo Tumo-Vaižganto premija už knygą „Kaip buvo pradžioje‟ bei pastarųjų metų publicistinę veiklą.

A p i e   a u t o r i ų   i r   j o   k ū r y b ą :
Sasnauskas Julius. / Visuotinė lietuvių enciklopedija. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2001 –.
2012. – T. 21, p. 165;
Julius Sasnauskas interneto svetainėje „Yra šalis…“;
Julius Sasnauskas interneto svetainėje „Vilnijos vartai“;
Sakalauskas, Tomas. Kunigas vienuolis Julius Sasnauskas: apie Vilnių // Sakalauskas, Tomas. Missa Vilnensis. − Vilnius, 2006. − P. 311–313.
Sasnauskas, Julius. Dievas yra ne „todėl, kad“, bet „nepaisant to“: pokalbis su kunigu Julium Sasnausku / kalbėjosi Jūratė Stauskaitė. // Stauskaitė, Jūratė. 13×13. − Vilnius, 2006. − p. 114–128.
Mykolaitytė, Eglė. Postilių dialogai / Literatūra ir menas. – 2010 liepos 23, Nr. 3294;
Šatkauskaitė, Gintarė. Mokytojas, įsimylėjęs Vilnių. / Respublika. – 2008, lapkr. 19, p. 18.