/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Martinkus Vytautas

Benedikto Januševičiaus nuotrauka

Benedikto Januševičiaus nuotrauka

Vytautas Martinkus – prozininkas, meno filosofas, literatūrologas.
Gimė 1943 05 28 Jerubiškiuose, Jurbarko rajone.
1960 m. baigė Eržvilko vidurinę mokyklą. 1965 m. baigė Kauno politechnikos institutą (dabar Kauno technologijos universitetas), įgijo inžinieriaus elektriko specialybę. 1971–1974 m. buvo Filosofijos, teisės ir sociologijos skyriaus prie Istorijos instituto doktorantas, disertaciją apgynė 1981 m. Vilniaus universitete. 1960–1962 m. dirbo elektriku, 1964–1970 m. Žemės ūkio projektavimo institute ėjo techniko, inžinieriaus pareigas. 1966–1971 m. Kauno politechnikos instituto filosofijos katedros asistentas, vėliau docentas. 1974–1982 m. Lietuvos SSR rašytojų sąjungos Kauno skyriaus atsakingasis sekretorius, 1986–1988 m. valdybos sekretorius, 1988–1989 m. valdybos pirmininkas, 1989–1994 m. Lietuvos rašytojų sąjungos ir jos valdybos pirmininkas. 1994–2008 m. Vilniaus pedagoginio universiteto (dabar Lietuvos edukologijos universitetas) lietuvių literatūros katedros docentas, 1999–2008 m. šios katedros vedėjas, nuo 2011 m. lietuvių ir lyginamosios literatūros katedros profesorius. 1998–2012 m. Lietuvos edukologijos universiteto tęstinio mokslo leidinio ,,Teksto slėpiniai“ vyriausiasis redaktorius ir sudarytojas, nuo 2012 m. redaktorių kolegijos narys, literatūrologinės teksto analizės laboratorijos vadovas. Mokslo darbų žurnalo „Žmogus ir žodis“, kultūros žurnalo „Santara“, almanacho „Varpai“ redaktorių kolegijų narys. Lietuvos lyginamosios literatūros asociacijos, Europos lyginamųjų literatūros studijų tinklo (European Network of Comparative Literatures), Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys. Nuo 2018 m. – akademikas emeritas. Jo prozos kūrinių (romanų, apysakų, novelių, esė) išversta į keliolika užsienio kalbų.
Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 1971 m.

B i b l i o g r a f i j a :
Loterija: apsakymai. – Vilnius: Vaga, 1969.
Rotušės laikrodžio vagis: apsakymai. – Vilnius: Vaga, 1974.
Vėtrungė šeimos šventei: apysakos. – Vilnius: Vaga, 1978.
Akmenys: romanas. – Vilnius: Vaga, 1972.
Lašai: Rašmenys ant klepsidros Autų gatvėje: romanas. – Vilnius: Vaga, 1980.
Medžioklė draustinyje: romanas. – Vilnius: Vaga, 1983.
Negęsta žvaigždė paukščio pėdoje: romanas. – Vilnius: Vaga, 1988.
Simonija: romanas. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1997.
Gabatos knyga: esė apie Jerubiškes. – Kaunas: Santara, 1999.
Literatūra ir paraliteratūra: straipsniai ir esė. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2003.
Intelektinės metaforos tikrovė Juozo Grušo kūryboje: metodinė priemonė Lituanistikos fakulteto lietuvių filologijos studentams. – Vilnius: Vilniaus pedagoginis universitetas, 2004.
Šuns mazgas: apysakos. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2005.
Kaip rašyti bakalauro (magistro) darbą: metodiniai nurodymai lietuvių filologijos programos literatūrologijos šakos studentų mokslo darbams (kartu su D. Satkauskyte). – Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2007.
Žemaičio garlėkys: istorinis romanas. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2009.
Estetinė literatūros gyvybė: aksiologinis šiuolaikinės lietuvių prozos spektras. – Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2010.
Aktualūs meno filosofijos klausimai: metodinė priemonė. – Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2011.
Vertybinė šiuolaikinės Lietuvių prozos samprata = The valuational conception of contemporary Lithuanian prose: apžvalga: humanitariniai mokslai, filologija. – Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2011.
Dvylika lieptų: kalendorinės novelės. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2011.
Estezė ir vertinimai: esė apie literatūros kūrinio pajautą, straipsniai ir recenzijos. – Vilnius: Edukologija, 2013.
Lietuviškumo ribos: Tautinių vertybių kaita XX amžiaus pabaigos – XXI amžiaus pradžios lietuvių
(e)migrantų autorių literatūroje ( su V. Balsevičiūte-Šlekiene, V. Baltrūniene-Juknaite ir kt.): Mokslo
monografija. – Vilnius: Edukologija, 2013.
Tavo bažnyčios rūsys: Sakmė apie retus giminės akmenis su epitafijomis jos personažams: Romanas.
–Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2018.
Vidaujos link: užrašų ir pašnekesių žingsniais. – Vilnius: Homo liber, 2018.

S u d a r ė ,   p a r e n g ė :
Menininko statusas: Jungtinių Tautų Švietimo, mokslo ir kultūros organizacijos (UNESCO), Europos Parlamento ir Europos Sąjungos Tarybos rekomendacijos: oficialių dokumentų rinkinys. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2000.
Lietuvių raštijos istorijos studijos: mokslinių straipsnių rinkinys, T. 2, Vertybių raiška literatūroje (kartu su S. Skrodeniu). – Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2005.
R. Klimas. Maskvos laikas: romanas (Teksto varianto pagal rankraštį / šaltinius parengimas,
komentarai, pabaigos žodis). – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2005.
Lituanistikos keleivis: Albertas Zalatorius: literatūrologas, kritikas, pedagogas, kultūrininkas: Mokslo
straipsniai ir šaltiniai, atsiminimai (kartu su E. Zalatoriūte). – Klaipėda: „Eglės leidykla“, 2007.
Kultūrų dialogai šiuolaikinėje lietuvių literatūroje: lyginamieji aspektai: lituanistinės studijos:
Mokslo straipsniai (kartu su R. Pabarčiene). – Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2009..

K n y g o s   u ž s i e n i o   k a l b o m i s :
Камни: роман и повести (rusų k.). – Москва: Советский писатель, 1978.
Kamene = Akmenys (slovakų k.). – Bratislava: Rovesnik: Smena, 1981.
Cudzy ogień nie grzeje (lenkų k.). – Warszawa: Czytelnik, 1981.
Kivid: romaan (estų k.). – Tallinn: Eesti Raamat, 1982.
Охота в заповеднике. Капли: романы (rusų k.). – Москва: Советский писатель, 1986.
Jaht keelualal: romaan (estų k.). – Tallinn: Eesti Raamat, 1989.
Medības liegumā: romāns (latvių k.). – Rīga: Sprīdītīs, 1990.
Essays (anglų k.). – Vilnius: Lithuanian Assotiation of Artists, 2004.
Czeslaw Milosz searches for lost Vilnius. – Lituanus: Lithuanian quarterly yournal of art and
sciences, vol. 51, no 1, Spring 2005.

A p d o v a n o j i m a i :
1985 m. Lietuvos SSR valstybinė premija už romaną „Medžioklė draustinyje“.
1995 m. Almanacho „Varpai“ premija.
1999 m. Juozo Paukštelio premija už romaną „Simonija“.
2003 m. Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Karininko kryžius.
2004 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybės meno premija.
2005 m. apysakų knyga „Šuns mazgas“ įtrauka į kūrybiškiausių metų knygų dvyliktuką.
2008 m. Lietuvos autorių teisių gynimo asociacijos apdovanojimas „LATGA-A Aukso žvaigždė“.
2009 m. romanas „Žemaičio garlėkys“ įtrauktas į kūrybiškiausių metų knygų dvyliktuką.
2010 m. Liudo Dovydėno literatūrinė premija už istorinį romaną „Žemaičio garlėkys“.
2011 m. Lietuvos meno kūrėjų asociacijos premija už monografiją „Estetinė literatūros gyvybė“.
2012 m. Lietuvos mokslų akademijos vardinė Vinco Krėvės mokslo premija už darbų ciklą „Vertybinė šiuolaikinės lietuvių prozos samprata“.
2013 m. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos garbės ženklas „Nešk savo šviesą ir tikėk“.
2013 m. Vilniaus miesto savivaldybės padėkos raštas.
2013 m. nominuotas Lietuvos nacionalinei kultūros ir meno premijai.
2013 m. Jurbarko rajono savivaldybės ženklas „Už nuopelnus Jurbarko karštui“.
2014 m. Kauno miesto burmistro Jono Vileišio pasidabruotas medalis.
2018 m. Romanas „Tavo bažnyčios rūsys“ įtrauktas į kūrybiškiausių metų knygų dvyliktuką.
2018 m. Nacionalinė kultūros ir meno premija.

I n t e r v i u ,   s t r a i p s n i a i   a p i e :
Imelda Vedrickaitė, Vytautas Martinkus. – 300 Baltic Writers: Estonia, Latvia, Lithuania. A
reference guide to authors and their works. – Vilnius: LLTI, 2009, p. 195–197.
Vytautas Martinkus, Biografinis žinynas „Kas yra kas Lietuvoje. Šimtmečio leidimas.“– Kaunas,
Leidybos studija, 2018, p. 883–884.
Algis Kalėda, Ar mintis reali – kaip veiksmas? Vytauto Martinkaus Žemaičio garlėkys: Ūkas.
Knygų balsai, aidai ir atgarsiai: Geriausios 2009 metų lietuviškos knygos. – Vilnius: Naujasis židinys-
Aidai, 2010, p. 129–134.
Petras Bražėnas. Pabūti prisiekusiojo vaidmenyje. – Kn. Amžininkai ir bendraamžiai: studija,
straipsniai, recenzijos. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2010, p. 225–246.
Viktorija Daujotytė, Paslaptingas Vytauto Martinkaus romanas, Santara, 2018, Pavasaris, nr. 147-
148, p. 14–24.
Jūratė Sprindytė, Vytauto Martinkaus opus magnum: recenzija apie romaną Tavo bažnyčios rūsys. –
Metai, 2018, nr. 5–6.
…einantis vidaujos link… Birutės Jonuškaitės ir Vytauto Martinkaus pokalbis. – Santara, 2019, Ruduo,
nr. 161 [ Rašytojas Vytautas Martinkus: vienišas vilkas ieško draugų, tarp jų – ir mirusių.