/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Maceinienė Tatjana

Tatjana Maceinienė – prozininkė, eseistė, vertėja.
Gimė 1941 09 17 Baltarusijoje, Bresto srityje.
1963 m. baigė Vilniaus universitetą ir įgijo filologės specialybę. 1970 m. baigė Leningrado valstybinį teatro, muzikos ir kinematografijos institutą (dabar Valstybinė Sankt Peterburgo teatro akademija) ir įgijo dramos režisierės specialybę. Statė spektaklius Lietuvos ir Rusijos teatruose, Lietuvos valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakultetuose dėstė aktorinį meną ir režisūrą, kurį laiką Vilniaus pedagoginėje mokykloje dėstė rusų kalbą ir literatūrą, dirbo vertėja, korespondente. 1995–1999 m. aktyviai bendradarbiavo su kultūriniu savaitraščiu „Šiaurės Atėnai“, skelbė publikacijų ir straipsnių įvairiomis temomis. 1998–2002 m. straipsnių skelbė katalikiškame žurnale „Sandora“, taip pat yra bendradarbiavusi žurnaluose „Kultūros barai“, „Naujasis Židinys“, „Į Laisvę“ (šiame žurnale skelbė straipsnius, buvo redakcinės kolegijos narė) ir kitur. Išeivijos kultūrinio palikimo tyrinėtoja, dokumentinės prozos autorė. Nemažai straipsnių paskelbė apie Antaną Maceiną, apybraižų apie Zenoną Ivinskį, Juozą Girnių, Juozą Ambrazevičių-Brazaitį.
Lietuvos rašytojų sąjungos narė – nuo 2001 m.

B i b l i o g r a f i j a :
Pašauktas kūrybai: Antanas Maceina: filosofo asmenybės interpretacija. – Vilnius: Aidai, 2000.
Ne tikrovės drumzlėse, o idealo šviesoj. – Vilnius: Katalikų pasaulis, 2004.
Pradžioje buvo Žodis…: pokalbiai su Antanu Maceina-Jasmantu apie poeziją. – Vilnius: Apostrofa, 2004.
Tikėjimas ir ateitis: Ignas Skrupskelis ir Pranas Dielininkaitis. – Vilnius: Aidai, 2006.
Kurgi, mirtie, tavasis geluonis?!: pokalbiai su filosofu Antanu Maceina apie mirtį. – Vilnius: Margi raštai, 2007.
Išmintis, gimusi kančioje: Antanas Maceina: gyvenimas ir kūryba. – Vilnius: Margi raštai, 2008.
Žmogui gera būti tik meilėje. – Vilnius: Margi raštai, 2009.
Miegantis protas arba Serganti Lietuva. – Vilnius: Margi raštai, 2011.
Vidutinybių įsiviešpatavimas. – Vilnius: Margi raštai, 2013.
Antano Maceinos tikėjimo fenomenas. –  Vilnius: Margi raštai, 2016.
Nuo ko mes bėgome?..(Julijos Tverskaitės-Maceinienės, Antaninos Tverskaitės, Antano Maceinos dienoraščiai (1940-1946). –  Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos centras, 2019.
Kapas be paminklo arba dramatiškas Juozo Ambrazevičiaus-Brazaičio likimas. – Vilnius : Homo liber, 2021.

S u d a r ė :
A. Jasmantas. Klajūnas: eilėraščiai. – Vilnius: Aidai, 2001.

V e r t i m a i   į   r u s ų   k a l b ą :
A. Maceina. Didysis inkvizitorius = Великий инквизитор. – Санкт-Петербург: Алетейя, 1999.
A. Maceina. Niekšybės paslaptis = Тайна беззакония. – Санкт-Петербург: Алетейя, 1999.
A. Maceina. Jobo drama = Драма Иова. – Санкт-Петербург: Алетейя, 2000.
A. Maceina. Dievo Avinėlis = Агнец Божий. – Санкт-Петербург: Алетейя, 2002.
А. Маceina. Dievas ir laisvė = Бог и свобода. – Москва: Общедоступный Православный Университет, основанный протоиереем Александром Менем, 2009.
R. Granauskas. Trys vienatvės= Три одиночества. – Maskva: žurnalas „Inostrannaja literatūra” (Иностранная литература), 2018, nr 11.
S. Parulskis. Telefonas griuvėsiuose=Телефон в развалинах. – Maskva: žurnalas „Inostrannaja literatūra” (Иностранная литература), 2018, nr 11.
S. Parulskis. Saldi mirtis = Сладкая смерть. – Маskva: žurnalas „Inostrannaja literatūra” (Иностранная литература), 2019, nr 9.

V e r t i m ų   p u b l i k a c i j o s :
L. Karsavinas. Valstybė ir demokratijos krizė = Государство и кризис демократии. – Vilnius: Согласие, 1991, nr. 9.
L. Karsavinas. Autoriaus pasikalbėjimas su pozityvistu ir skeptiku „Dvasios ir kūno proga“ = Разговор автора с позитивистом и скептиком. – Санкт-Петербург: журнал „Логос“ (книга 2), изд-во Санкт-Петербургского университета, 1992.
A. Maceina. Kaino prisikėlimas = Воскрешение Каина. – Санкт-Петербург: философский журнал „Ступени“, 1992, nr. 1.
А. Маceina. Dievas ir laisvė = Бог и свобода (главы из книги). – Москва: журнал „Вопросы философии“, 2008, nr 4.
Sigitas Parulskis. Murmanti siena = Бормочущая стена (ištraukos). – Vilnius: журнал „Вильнюс“, 2009, nr. 177.
AНТАНАС МАЦЕЙНА (straipsnis). – Москва: Большая Российская энциклопедия, т. 19, 2012.
Ričardas Gavelis. Berankis = Безрукий. – Maskva: žurnalas „Inostrannaja literatura“ (Иностранная литература), 2015, nr. 3.
Sigitas Parulskis. Aukojimas = Жертвоприношение. – Maskva: žurnalas „Inostrannaja literatura“ (Иностранная литература), 2015, nr. 3.

A p d o v a n o j i m a i :
2003 m. „Į Laisvę“ fondo Lietuviškai kultūrai ugdyti (JAV) ir fondo Lietuvos filialo rezistencijos premija už knygą apie A. Maceinos gyvenimą bei kūrybą ir eilę straipsnių bei publikacijų apie išeivijos atstovus – žymiausius lietuvių kultūrinkus.
2004–2005 m. individuali valstybės stipendija už vykdytą projektą „Lietuviškos kultūros paveldo išsaugojimas, populiarinant iškiliausių XX a. lietuvių kultūrininkų – A. Maceinos, J. Ambrazevičiaus-Brazaičio, J. Girniaus bei ktitų – idėjas“.
2005 m. „Lietuvos ryto” premija Poezijos pavasario festivalyje už knygą „Pradžioje buvo Žodis…“
2021 m. apdovanota LDK Gedimino ordino Riterio kryžiumi.

I n t e r v i u ,   s t r a i p s n i a i   a p i e :
Kelio į A. Maceinos kūrybą beieškant
Tatjana Maceinienė: žmogus be apsisprendimo – abstrakcija