/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Brazdžionis Bernardas (slp. Vytė Nemunėlis, J. Brazaitis)

Jono Jakimavičiaus fotografija

Bernardas Brazdžionis (slp. Vytė Nemunėlis, J. Brazaitis) – poetas, literatūros kritikas.

Gimė 1907 02 14 Stebeikėliuose (Pasvalio r.).

Mirė 2002 07 11 Los Andžele, palaidotas Petrašiūnų kapinėse Kaune.

1929 m. baigė Biržų gimnaziją, 1929–1934 m. LU / VDU studijavo lituanistiką. Dalyvavo studentų humanitarų draugijos sekcijoje (1931 m. jai vadovavo), „Šatrijos“ meno draugijoje. Baigęs universitetą, dėstė lietuvių kalbą įvairiuose kursuose bei mokyklose, dirbo „Sakalo“ leidykloje, 1940–1944 m. vadovavo Maironio literatūros muziejui. Redagavo studentų laikraštį „Lietuvos studentas“ (1932–1940), žurnalus „Ateities spinduliai“ (1932–1940), „Pradalgės“ (1934–1935), „Dienovidis“ (1938–1939), 1942 m. – almanachą „Literatūros metraštis“. 1944 m. pasitraukė į Vakarus, gyveno Vokietijoje, Ravenbsurge dalyvavo išeivijos lietuvių kultūriniame gyvenime. 1947 m. suredagavo Lietuvių rašytojų draugijos metraštį „Tremties metai“. 1949 m. persikėlė į JAV, Bostoną, gyveno Los Andžele. Buvo Lietuvių enciklopedijos visuotinės literatūros skyriaus redaktorius, 1949–1950 m. redagavo vaikų laikraštį „Eglutė“, 1955–1972 m. – dirbo žurnalo „Lietuvių dienos“ vyr. redaktoriumi. 1961–1965 m. ir 1980–1983 m. – LRD (emigracinės Lietuvių rašytojų draugijos) pirmininkas. Kiti slapyvardžiai: J. Stebeikis, B. Brn., B. Nardis Brazdžionis, Bern. Žvainius, J. Braz., Jaunasis Vaidevutis, B. Br. Gintvytis, B. Nardis, J. Žadeikis, A. Pagramantis, Mikas Lašavikas, Jonas Baika, M. Kiškutis, V. Klevelis.

Kauno miesto garbės pilietis, VDU garbės daktaras.

1997 m. sukurtas dokumentinis filmas „Bernardas Brazdžionis. Sugrįžimas“ (scenarijaus autorius ir režisierius Algirdas Tarvydas), o 2001 m. –  to paties pavadinimo vaizdo įrašas. 2002 m. išleista knyga „Poetas Bernardas Brazdžionis grįžta į Lietuvą: fotografijos, eilėraščiai, straipsniai“. 2020 m. Pasvalyje, Svalios ir Lėvens santakoje, poetui Bern. Brazdžioniui atidengtas paminklas (skulptoriai Borisas Krylovas bei Olesius Sydorukas, padedant fotomenininkui Rimantui Dichavičiui).

B i b l i o g r a f i j a :

Baltosios dienos: eilėraščiai. – Biržai, 1926.
Verkiantis vergas: poema. – Marijampolė: „Šaltinio“ knygynėlio Nr. 5, „Šešupės“ spaustuvė, 1928.
Amžinas žydas: eilėraščiai. – Kaunas: 1931.
Krintančios žvaigždės: eilėraščiai socijaliniai, ekonominiai, tėvynės meilės, religinio pobūdžio ir lirika. – Kaunas: Sakalas, 1933.
Ženklai ir stebuklai: eilėraščiai. – Kaunas: Sakalas, 1936.
Kunigaikščių miestas: keturios giesmės iš Vilniaus praeities. – Kaunas: Sakalas, 1939; Vilnius, 2000.
Šaukiu aš tautą: eilėraščiai. – Kaunas, 1941; Vilnius: Valstybinis leidybos centras, 1991.
Šaukiu aš tautą. Piliakalnių balsai: eilėraščiai. – Kaunas: 1942.
Iš sudužusio laivo: 1940–1941 eilėraščiai. – Kaunas: Sakalas, 1943.
Per pasaulį keliauja žmogus: rinktinė poezija. – Kaunas: Sakalas, 1943.
Viešpaties žingsniai: eilėraščiai. – Kaunas: 1943.
Svetimi kalnai: eilėraščiai. – Tiubingenas: A. Urbonas, 1945.
Šiaurės pašvaistė: eilėraščiai. – Viurcburgas: L. Vismantas, 1947.
Didžioji kryžkelė: eilėraščiai. – Čikaga: Terra, 1953.
Vaidila Valiūnas: poema. – Los Andželas, 1956–1986 (rankraščio teisėmis).
Didžioji kryžkelė: eilėraščiai. – Čikaga, Ilinojus.: Terra, 1953.
Vidudienio sodai: eilėraščiai. – Los Andželas: Lietuvių dienos, 1961.
Poezijos pilnatis: rinktinė. – Los Andželas: 1970; Vilnius: Lietuvos kultūros fondas „Sietynas“, 1989.
Po aukštaisiais skliautais. – Los Andželas: Lietuvių dienų leidykla, 1989.
Pavasario kelionė: lyrikos rinktinė jaunimui. – Vilnius: Raštija, 1992.
Tarp žemės ir dangaus: eilėraščiai. – Kaunas: 1992.
Naujametiniai eilėraščiai. – Kaunas: Atmintis, 1994.
Vilčių valtys: naujametiniai eilėraščiai. 2-asis papildytas leidimas. – Kaunas: 1995.
Pažiūrėk į dangų: eilėraščiai. – Marijampolė: Ardor, 1996; Kaunas, 1999.
Šiapus ir anapus mūsų laiko: eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1997.
Ąžuolas: eilėraštis. – Kaunas: Atmintis, 1999.
Kalambūrai ir limerikai. – Marijampolė: Ramona, 2002.
Kas šviečia virš galaktikų visų: eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2004.
Poezija. – Vilnius: Žaltvykslė, 2005.
Protėvių dvasia: poezijos rinktinė. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2007.

U ž s i e n i o  k a l b o m i s :

Tysiąc obrazow: eilėraščiai (vertė M. Stempkovska). – Kaunas: Šviesa, 1992.
Roads and Crossroads: eilėraščiai (vertė Živilė Gimbutas). 2002.

V a i k a m s  ( V y t ė s  N e m u n ė l i o  s l a p y v a r d ž i u ) :

Mažųjų pasaulis: eilėraščiai. – Kaunas: L. K. Blaivybės draugijos leidinys nr. 65., 1931.
Drugeliai: eilėraščiai. – Kaunas: Sakalas, 1934.
Kiškio kopūstai: eilėraščiai vaikams. – Kaunas: Sakalas, 1936; 1937.
Algirdukas pupuliukas ir Kazytė jo sesytė: eilėraščiai. – Kaunas: Lietuvos vaiko draugija, 1937.
Laiško kelionė Argentinon. – Kaunas: Šv. Kazimiero draugija, 1938.
Vyrai ir pipirai: eilėraščiai. – Kaunas: Sakalas, 1938.
Meškiukas rudnosiukas: poema. – Kaunas: Sakalas, 1939; Bruklinas, 1951; Los Andželas, 1966; Vilnius, 1989; 2000.
Purienos: eilėraščiai mažiesiems. – Kaunas: Sakalas, 1939.
Dėdė Rudenėlis: eilėraščiai. – Kaunas: Šviesa, 1941; 1992.
Gintaro kregždutė: eilėraščiai. – Kaunas: Valstybinė leidykla, 1941.
Pavasario upeliai: eilėraščiai. – Kaunas, 1944; Vilnius: Džiugas, 1995.
Kalėdų senelis: eilėraščiai. – Kaunas: 1944.
Tėvų nameliai: eilėraščiai. – Hafkrugas, 1945; Tiubingenas, 1947.
Mažoji abėcėlė: eilėraščiai. – Vilnius–Tiubingenas: Patria, 1946.
Pietų vėjelis. – Bruklinas: s.n., 1951.
Lietuvai Tėvynei: eilėraščiai. – Čikaga, Ilinojus: Tėviškėlė, 1952.
Po Tėvynės dangum: eilėraščiai. – Vaga: 1952.
Mažųjų dienos: vaikų poezijos rinktinė. – Los Andželas: Los Andželo ateitininkai sendraugiai, 1984.
Tėvų nameliai brangūs: eilėraščiai. – Vilnius: Vyturys, 1995.

A p d o v a n o j i m a i :

1936 m. „Sakalo“ leidyklos premija už eilėraščių rinkinį „Ženklai ir stebuklai“.
1940 m. Valstybinė literatūros premija už knygą „Kunigaikščių miestas“.
1945 m. Švietimo valdybos premija už eilėraščių rinkinį „Svetimi kalnai“.
1953 m. Lietuvos rašytojų draugijos premija už eilėraščių rinkinį „Didžioji kryžkelė“.
1961 m. Aidų literatūros premija už eilėraščių rinkinį „Vidudienio sodai“.
1986 m. Lietuvių bendruomenės literatūros premija už rankraštį „Po aukštaisiais skliautais“.
1989 m. Poezijos pavasario laureatas.
1989 m. apdovanotas Popiežiaus Jono Pauliaus II medaliu „PRO ECCLESIA ET PONTIFICE“.
1991 m. suteiktas Pasvalio miesto Garbės piliečio vardas.
1993 m. LDK Gedimino ordino Komandoro kryžius.
1994 m. suteiktas VDU garbės daktaro vardas.
1995 m. suteiktas Kauno miesto Garbės piliečio vardas.
1996 m. Šaulių žvaigždė.
1998 m. Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino I laipsnio ordinas.
1998 m. Šv. Grigaliaus Didžiojo Riterių Komandieriaus ordinas.

I n t e r v i u ,  s t r a i p s n i a i  a p i e :

Tomas Venclova. Bernardas Brazdžionis / Šaltiniai.lt
Bernardui Brazdžioniui – 100, fotografijos / Vilniausmuziejai.lt
Bernardo Brazdžionio poezija / Aidai.eu
Silvija Rakutienė. Neramus išdykėlis: Bernardo Brazdžionio ankstyvojo kūrybinio etapo apžvalga / Vb.vdu.lt, 2006, 1
Jūratė Ivanauskienė. Šimtai ir tūkstančiai stygų: Fragmentiškas žvilgsnis į Bernardo Brazdžionio archyvą / Bernardinai.lt, 2007 02 07
Jūratė Ivanauskienė. Paralelės: Maironis ir Bernardas Brazdžionis / Bernardinai.lt, 2014 02 11
Sonata Šulcė. Brazdžionio ir Juškaičio laiškai – ne tik apie poeziją / Bernardinai.lt, 2019 05 16
Vytautas Daraškevičius. Prieš 30 metų: susitikimas su Bernardu Brazdžioniu Kalnų parke Vilniuje / 15min.lt, 2019 06 23
Dok. filmas „Vėtrose nepaklydęs“ (apie poetą Bernardą Brazdžionį). Rež. Vytautas Balsys, vaizdo įrašas / Youtube.com (KRT, 2001)

T e k s t a i :

Bern. Brazdžionio poezija svetainėje Antologija.lt
Bern. Brazdžionio poezija anglų kalba / Lituanus.org
Vidurnakčio lyrika. Bernardas Brazdžionis, garso įrašas / Lrt.lt
Naujosios poezijos antologija ANTRIEJI VAINIKAI (1936). Bernardas Brazdžionis. Poezija / Tekstai.lt