/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Alė Rūta

1915 11 16–2011 12 31

Alė Rūta (tikr. Elena Nakaitė–Arbienė), prozininkė, poetė.

Po I-ojo pasaulinio karo su tėvais grįžusi į Lietuvą, mokėsi Rokiškio gimnazijoje, pradėjo studijuoti Vytauto Didžiojo universitete Kaune, 1937 m. baigė Klaipėdos pedagoginį institutą, mokytojavo. Pratęsė ir 1943 m. baigė literatūros studijas Vilniaus iniversitete. Bendradarbiavo žurnaluose „Naujoji vaidilutė“, „Naujoji Romuva“. 1944 m. turėjo pasitraukti iš Lietuvos. Trumpai studijavo Vienos universitete, gyvendama Vokietijoje išleido pirmas eilėraščių ir novelių knnygas, 1948 m. persikėlė į JAV, gyvena Santa Monicoje.
Nuo 1992 m. – LRS narė.

Didžioji dalis išeivijoje parašytos kūrybos yra romanai, apysakos, novelės, įsiterpia 4 įvairių laiku parašyti poezijos rinkiniai, scenos veikalai, kelionių įspūdžiai. Iš daugiau kaip dvidešimties knygų pati rašytoja išskiria premijuotus romanus: „Trumpa diena“ (1955), „Kelias į kairę“ (1964), „Pirmieji svetur“ (1984). Prozoje dera realistinė ir lyrinė tėkmės, intymus šeimos vaizdavimas ir panoraminis vaizdas, psichologizuotas ir pakilus pasakojimas. Vyrauja tarpukario Lietuvos kaimo vaizdai (dažniausiai – Rytų Aukštaitijos), šviesą skleidžiančių inteligentų paveikslai, egzode atsidūrusių lietuvių nostalgiški jausmai ir jų gyvenimo refleksijos. Tikėjimas, meilė, darbo prasmė, papročiai – tai nuolatinės siužetų ir vaizduojamų likimų atramos, idealistiniai patriotiški siekiai – nenykstanti jos kūrybos ir veiklos siekiamybė. Daugeliui išeivijos spaudos leidinių bei kultūrinių sambūrių Alė Rūta talkino kaip darbšti apžvalgininkė ir organizatorė.

Valentinas Sventickas

Bibliografija:

Likimo keliu: novelės. – [S. l.]: Atžalynas, 1947.
Duktė: apysaka. – Hannover: Bendrija, 1953.
Žvaigždė viršum girios: romanas. – Brooklyn (N.Y.): Darbininkas, 1960.
Į saulėtekį: romanas. – London: Nida, 1960.
Priesaika: romanas. – Chicago: Lietuviškos knygos klubas, 1962.
Motinos rankos: romanas. – Chicago: Lietuviškos Knygos Klubas, 1961.
Broliai: romanas. – London: Nida, 1961.
Kelias į kairę: romanas. – Cleveland (Ohios): Viltis, 1964.
Gyvenimo lašai: eilėraščiai. – London: Nida (London : Nida Press, 1964).
Žemės šauksmas: apysaka. – Los Angeles: Knygos mylėtojų d-ja, 1966.
Prisikėlimas: romanas. – London: Nidos knygų klubas, 1968.
Vieniši pasauliai: romanas. – Chicago: Lietuviškos knygos klubas, 1968.
Po angelų sparnais: novelė. – Londonas: Nida, 1973.
Laiškas jaunystei: beletristika. – Brooklyn (N.Y.): [s.n.], 1977.
Pirmieji svetur: premijuotas romanas. – Chicago (Ill.): Lietuviškos knygos klubas, 1984.
Tarp ilgesio ir tėviškės: kelionės į Lietuvą įspūdžiai. – London: Nida Press, 1987.
Daigynas: romanas. – Chicago (Ill.): Lietuviškos knygos klubas, 1987.
Margu rašto keliu: apysaka biografiniais atspindžiais. – Toronto: Tėvai Pranciškonai, 1987.
Mėlyno karvelėlio šviesa: novelinis romanas. – Chicago: Akad. skautų sąjūdžio Vydūno jaunimo fondas, 1990.
Trumpa diena; Motinos rankos; Kelias į kairę: romanai. – Vilnius: Vaga, 1992.
Vargingos tėvynės vaikai: romanas. – Vilnius: Lietuvos rašytojų s-gos l-kla, 2000.
Tyloj kalbėsi: eleginės mintys sūnui Arimantui. – Santa Monica; Vilnius: s.n., 2002.
Taip ir praeina sekmadienis: eilėraščių rinktinė. – Kaunas: Naujasis lankas, 2005.

Apdovanojimai:

Premijos už eiliuotus vaidinimus vaikams, romanus, apysakas.