Atgal į sąrašą

Rašytoja Ja­ni­na Jo­vai­šai­te palaidota senosiose kapinėse

2019 23 rugsėjo d.

Šiau­liuo­se Sau­lės Laik­ro­džio aikš­tės kop­ly­tė­je [praėjusią savaitę] li­te­ra­tų bend­ruo­me­nė ir mies­tie­čiai at­si­svei­ki­no su Ana­pi­lin išė­ju­sia Lie­tu­vos ra­šy­to­jų są­jun­gos na­re, poe­te ir pro­zi­nin­ke Ja­ni­na Jo­vai­šai­te (Obu­cha­vi­čie­ne) (1929-2019). Ur­na su jos pa­lai­kais pa­ly­dė­ta į se­ną­sias mies­to ka­pi­nes ir pa­lai­do­ta šei­mos krip­to­je.

At­sis­vei­kin­ti su J. Jo­vai­šai­te atė­jo li­te­ra­tai ir poe­tę pa­ži­no­ję šiau­lie­čiai, jos kū­ry­bos ger­bė­jai. At­vy­ko į lai­do­tu­ves Lie­tu­vos ra­šy­to­jų są­jun­gos pir­mi­nin­kė Bi­ru­tė Jo­nuš­kai­tė, ra­šy­to­ja Gin­ta­rė Ado­mai­ty­tė, Jo­niš­kio li­te­ra­tų klu­bo „Aud­ru­vė“ na­riai, Sei­mo na­rių Sta­sio Tu­mė­no ir Arū­no Gu­mu­liaus­ko pa­dė­jė­jai.

 

Skaityti daugiau: www.skrastas.lt