Atgal į sąrašą

Poezijos pavasaris 2017. Programa

2017 gegužės 4 d.

 

Festivalio rengėjai:

LIETUVOS RAŠYTOJŲ SĄJUNGA, RAŠYTOJŲ KLUBAS

Į TARPTAUTINIO POEZIJOS FESTIVALIO „POEZIJOS PAVASARIS“ RENGINIUS ĮĖJIMAS NEMOKAMAS

Gegužės 14 d.

 

 

17.00 TARPTAUTINIO POEZIJOS FESTIVALIO „POEZIJOS PAVASARIS“ ATIDARYMAS NACIONALINĖJE DAILĖS GALERIJOJE (Konstitucijos pr. 22, Vilnius)

 

 

17.00 TARPTAUTINIO POEZIJOS FESTIVALIO „POEZIJOS PAVASARIS“ ATIDARYMAS NACIONALINIAME KAUNO DRAMOS TEATRE (Laisvės al. 71, Kaunas)

 

 

17.00 TARPTAUTINIO POEZIJOS FESTIVALIO „POEZIJOS PAVASARIS“ ATIDARYMAS KLAIPĖDOS MŪZŲ SKVERELYJE (Tiltų, Galinio Pylimo ir Didžiojo Vandens gatvių sankirtoje, Klaipėda)

 

 

Gegužės 15 d.

 

12.00 Poeto Kazio Bradūno atminimo lentos atidengimas Vilniuje (Didžioji g. 13, Vilnius)

 

15.00 Tradiciniai skaitymai „Eilės liejasi laisvai“ Klaipėdos apskrities viešosios Ievos Simonaitytės bibliotekos Mažajame kiemelyje (H. Manto g. 25, Klaipėda)

 

17.00 POEZIJOS PAVASARIS Gruzijos technikos universite- to Lietuvių kalbos ir kultūros centre (Kostava g. 77, Tbilisis, Gruzija)

 

18.00 Vakaras, skirtas poeto Kazio Bradūno 100-osioms gimimo metinėms paminėti. Fotografijų parodos

„Kazio Bradūno gyvenimo puslapiai“ (nuotraukos iš Onos Pajedaitės ir Kazio Bradūno archyvo) atidary- mas Rašytojų klubo salėje (K. Sirvydo g. 6, Vilnius)

 

Gegužės 16 d.

 

13.00 Moksleivių poezijos skaitymai „Augame kartu su eilėraščiu“ Rašytojų klube (K. Sirvydo g. 6, Vilnius)

 

15.00 Onos Dovidavičiūtės-Pučenios skaitymai „Aš noriu gyventi tik čia“ Juodkrantės Liudviko Rėzos kultūros centre (L. Rėzos g. 8, Juodkrantė)

 

17.00 Moterų kūrybos popietė „Tegu vėjai mane kelia…“ Salomėjos Nėries memorialiniame muziejuje (S. Nė- ries g. 7, Kaunas)

18.00 Almanacho „POEZIJOS PAVASARIS 2017“ su kom- paktine plokštele „POEZIJA IR BALSAS“ pristatymas ir diskusija apie šiuolaikinę Lietuvos poeziją. Premi- jos už geriausią esė almanache įteikimas ir festivalio rengėjų prizo už literatūros sklaidą įteikimas Valsty- biniame jaunimo teatre, Salė 99 (Arklių g. 5, Vilnius)

 

18.00 Kultūrinis-literatūrinis protų mūšis Kauno menininkų namuose (V. Putvinskio g. 56, Kaunas)

 

19.00 Poezijos vakaras, skaitymai Peterborough lietuvių bendruomenei meno galerijoje „Metal Art Gallery, Metalartculture“ (1 St Peter Road, Chauffeurs Cot- tage, Peterborough, Jungtinė Karalystė)

 

Gegužės 17 d.

 

8.00 Literatūrinė mankšta Lietuvos edukologijos universiteto Humanitarinio ugdymo fakultete (T. Ševčenkos g. 31, Vilnius)

 

10.00 POEZIJOS PAVASARIO pamoka Seinų lietuvių „Žibu- rio“ mokykloje (Seinai, Lenkija)

 

12.00 Poezijos skaitymai „Pavasaris lietuviškais pos- mais pražydo“ Seirijuose (Vytauto g. 40, Seirijai, Lazdijų r.)

 

12.30 POEZIJOS PAVASARIO priešpietė Vidugirių mokyklo- je (Vidugiriai, Lenkija)

 

13.00 Garliavos Jonučių progimnazijos ir gimnazijos Bo- rutaičių draugijos poezijos šventė „Gyvenimas ir raštas – viena poema“ Kazio Borutos sodyboje (Gar- liavos apyl., Ražiškių k., Kauno r.)

 

13.00 POEZIJOS PAVASARIS Vilniaus kolegijos Menų ir kūrybinių technologijų fakultete (Didlaukio g. 82, Vilnius)

 

14.00 Poezijos valanda Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalė- jime (renginys uždaras)

 

14.30 Susitikimai su rašytojais Lietuvos edukologijos uni- versiteto Humanitarinio ugdymo fakultete (T. Šev- čenkos g. 31, Vilnius)

15.00 Poezijos skaitymai „Pavasaris lietuviškais posmais pražydo“ Veisiejuose (Vytauto g. 47, Veisiejai, Laz- dijų r.)

 

17.00 Poezijos šventė „Pavasaris lietuviškais posmais pra- žydo“ Lazdijuose (Seinų g. 1, Lazdijai)

 

17.00 Eilės „Išėjusiems“ Skulptūrų parke Klaipėdoje (K. Donelaičio g. 6B, Klaipėda)

 

18.00 Literatūrinis pavasaris Lietuvos edukologijos univer- siteto Humanitarinio ugdymo fakultete (T. Ševčen- kos g. 31, Vilnius)

 

18.00 Vakaras išėjusiems atminti Rašytojų klube (K. Sirvy- do g. 6, Vilnius)

 

18.00 Tarptautinis poezijos vakaras „International Rea- dings“ dalyvaujant lietuvių, latvių, lenkų ir britų poe- tams Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje (Church Street, Cathedral Square, Peterborough, Cambridgeshire. Jungtinė Karalystė)

 

19.00 Poezijos vakaronė kun. Simono Norkaus name Puns- ke (Punskas, Lenkija)

 

Gegužės 18 d.

 

9.00 POEZIJOS PAVASARIO skaitymai Punsko lietuvių kultūros namuose (Punskas, Lenkija)

 

11.00 POEZIJOS PAVASARIO svečių priėmimas Vilkaviškio rajono savivaldybėje

 

12.00 Poezijos vidudienis vaikams „Buvo buvo, kaip nebu- vo“, skirtas poeto Kosto Kubilinsko kūrybai Grigiškių kultūros centre (Vilniaus g. 12, Grigiškės)

 

13.00 Poezijos pavasarėlis Salomėjos Nėries muziejaus sodelyje (S. Nėries g. 7, Kaunas)

 

13.00 Poezijos skaitymai „Vieną pavasarį mano sieloje buvo dangus“ /S. Nėris/ Kiršuose, Salomėjos Nėries tėviškėje (Vilkaviškio r.)

15.00 POEZIJOS PAVASARIS Mykolo Romerio universitete (Ateities g. 20, Vilnius)

 

15.00 Diskusija „Tarp kalbos / Tarp kalbų“ Vilniaus univer- siteto auditorijoje A9 (Universiteto g. 5, Vilnius)

 

16.00 POEZIJOS PAVASARIS Lietuvos Respublikos Genera- liniame konsulate Kaliningrade (Proletarskaja g. 133, Kaliningradas, Rusija)

 

17.00 Vytauto Brenciaus skaitymai „Po klajonių ženklu“ Vaclovo Into akmenų muziejuje (Salantų g. 2, Mosė- dis, Skuodo r.)

 

17.00 POEZIJOS PAVASARIS Boržomio kultūros centre (Kostava g. 3, Boržomis, Gruzija)

 

17.00 Skaitymai „Ant laktos“ VU M. K. Sarbievijaus kieme (Universiteto g. 3, Vilnius)

 

17.30 Poezijos vakaras „Po poezijos paukštės sparnu“, Salomėjos Nėries literatūrinės premijos įteikimas Paežerių dvaro rūmuose (Vilkaviškio r.)

 

18.00 Parodos „Mūzų sambūvis“ atidarymas ir poezijos skaitymai galerijoje „Meno forma“ (Savanorių pr. 166, Kaunas)

 

18.00 Literatūriniai skaitymai „Po lietuvių kalbos ir kultū- ros skėčiu“ Lietuvos mokslų akademijos Didžiojoje salėje (Gedimino pr. 3, Vilnius)

 

18.00 Poezijos vakaras „Poezija po kaštonais“ Varšuvos universiteto skvere (Varšuva, Lenkija)

 

18.30 POEZIJOS PAVASARIS Hullo lietuvių bendruomenėje (8 Lonsdale St, Hull, Jungtinė Karalystė)

 

19.00 Jaunųjų poetų kūrybos ir dainuojamosios poezijos vakaras „Sueiliuotas pavasaris“ Rašytojų sąjungos kieme (K. Sirvydo g. 6, Vilnius)

 

20.00 POEZIJOS PAVASARIS svečiuose pas Pupų dėdę (Svečių namai „Albertina“, D. Bednogo g. 13A, Kali- ningradas, Rusija)

Gegužės 19 d.

 

11.00 „Kava ir knygos“ – pokalbiai su poetais kavinėje-kny- gyne „Czuły barbarzyńca“ („Švelnusis barbaras“) (Piwna g. 20/26, Varšuva, Lenkija)

 

12.00 POEZIJOS PAVASARIS – POEZIJOS PAMOKOS Pa- nevėžio Vytauto Žemkalnio gimnazijoje (Smėlynės g. 29, Panevėžys)

 

12.00 Poezijos šventė Vinco Kudirkos muziejuje Kudirkos Naumiestyje (V. Kudirkos g. 29, Kudirkos Naumies- tis, Šakių r.)

 

15.00 POEZIJOS PAVASARIO dalyvių kūrybos skaitymai

„Po Urbšio ąžuolu“ Juozo Urbšio visuomeninės min- ties ir kultūros centre (Čiūrų k., Zaosės vnk., Panevė- žio r.)

 

15.00 POEZIJOS PAVASARIO svečių priėmimas Šakių rajo- no savivaldybėje

 

15.00 Poezijos valanda „Mažieji skaito, mažiesiems skai- tom“ Klaipėdos apskrities viešosios Ievos Simonaity- tės bibliotekos Mažajame kiemelyje (H. Manto g. 25, Klaipėda)

 

16.00 Poezijos šventė „Tu mano meilė, tu mano laimė…“, skirta poeto Edmundo Steponaičio 125-osioms gimi- mo metinėms Šakių r. savivaldybės viešojoje biblio- tekoje (Gimnazijos g. 1, Šakiai)

 

17.00 „Zikarinės“ Juozo Zikaro memorialiniame muziejuje (J. Zikaro g. 3, Kaunas)

 

17.00 POEZIJOS PAVASARIS Rumšiškių kultūros centro kiemelyje. Jono Aisčio literatūrinės premijos įteiki- mas (Rumšos g. 37, Rumšiškės, Kaišiadorių r.)

 

18.00 POEZIJOS PAVASARIO svečių autorinis vakaras kos- monauto Aleksejaus Leonovo bibliotekoje Kalinin- grade (Miro pr. 62, Kaliningradas, Rusija)

 

18.00 POEZIJOS PAVASARIS Lietuvos Respublikos amba- sadoje Norvegijos Karalystėje (Dronningens g. 3, Oslas, Norvegija)

18.00 Poezijos naktis Bistrampolio dvare (Kučių k., Pane- vėžio r.)

 

18.00 POEZIJOS PAVASARIO laureatų kūrybos vakaras Tai- komosios dailės muziejuje (Arsenalo g. 3A, Vilnius)

 

19.00 POEZIJOS PAVASARIS Nottinghamo lietuvių ben- druomenėje (JK Lietuvių katalikų bendrija „Židinys“, 16 Hound Rd., West Bridgford Nottingham, Jungtinė Karalystė)

 

20.00 „Poezija po žvaigždėmis“ Monte Pacis svetingumo komplekse (T. Masiulio g. 31, Pažaislis)

 

Gegužės 20 d.

 

12.00 „Naujoji Romuva“ ir „Nemunas“ – poezija kaip ben- dravimo būdas (Salovartė, Varėnos r.)

 

13.00 POEZIJOS PAVASARIS Ambrolaurio Račos kultūros centre (Tamar Mefis g. 1, Ambrolauris, Gruzija)

 

13.00 POEZIJOS PAVASARIS Tolminkiemyje, Kristijono Donelaičio memorialiniame muziejuje (Čistyje Prudy, Kaliningrado sritis, Rusija)

 

15.00 POEZIJOS PAVASARIO skaitymai Geležinkelių muzie- juje (Geležinkelio g. 16, geležinkelio stoties keleivių rūmų 2 a., Vilnius)

 

16.00 POEZIJOS PAVASARIS Šveicarijoje: skaitymai Žene- voje (Chemin Louis-Dunant 15, 1202 Ženeva, Švei- carija)

 

16.00 Muzikos, eilių ir mados šėlsmas „Mikrofoną jauni- mui“ ant kavinės „Meat Lovers“ stogo (Danės g. 1 / Šiaurinis ragas – Senoji Perkėla/, Klaipėda)

 

17.00 „Tarp kalbų“: tarptautiniai dvikalbių poetų skaitymai Rašytojų klube (K. Sirvydo g. 6, Vilnius)

 

18.00 POEZIJOS PAVASARIO skaitymai Ilsvikos sveikatos ir gerovės centre („Ilsvika helse – velferdssenter“) (Mellomila 82, Trondheimas, Norvegija)

21.00 Pažintinė kelionė „Geriu žalią vyną nakties“, ilius- truota archyviniais Vilniaus bohemos kadrais (gidas – Vilniaus tyrinėtojas Darius Pocevičius). Ke- lionės pradžia Rašytojų sąjungoje (K. Sirvydo g. 6, Vilnius)

 

Gegužės 21 d.

 

11.30 Sakralinės poezijos valanda Šv. Jurgio Kankinio baž- nyčioje (Papilio g. 7, Kaunas)

 

12.00 Daugiatautis Vilnius: rusų poezijos skaitymai Litera- tūriniame Aleksandro Puškino muziejuje Markučiuo- se (Subačiaus g. 124, Vilnius)

 

12.00 POEZIJOS PAVASARIS Jungtinėje Karalystėje: skai- tymai LR ambasadoje Londone (Lithuania House, 2 Bessborough Gardens, London, Jungtinė Karalystė)

 

14.00 POEZIJOS PAVASARIS visai šeimai Valstybės pažini- mo centre (Totorių g. 28, Vilnius)

 

14.30 POEZIJOS PAVASARIS Šveicarijoje: skaitymai Bazely- je (Allgemeine Lesegellschaft Basel, Münsterplatz 8, 4051 Bazelis, Šveicarija)

 

17.00 POEZIJOS PAVASARIS LR ambasadoje Vienoje (Lö- wengasse 47/4, 1030 Viena, Austrija)

 

19.00 Naktiniai skaitymai prie laužo VU Botanikos sode (Vingio parkas, Vilnius)

 

Gegužės 22 d.

 

17.00 Kas vakarą duetai – „Pauzėje poezija be pauzių“ (kavinė „Pauzė“, H. Manto g. 25, Klaipėda)

 

17.00 Susitikimas su poete Giedre Kazlauskaite Vilniaus universiteto Kristijono Donelaičio auditorijoje (Uni- versiteto g. 3, Vilnius)

 

18.00 „Drauge su Lietuvos kinematografininkų sąjunga“: Agnės Marcinkevičiūtės filmas apie poetą Jurgį Kunčiną „Beveik laimingas“ ir Jurgio Kunčino rinktinė

„Malūnų gatvė be malūnų“ Kinematografininkų są- jungos salėje (Vasario 16-osios g. 8, Vilnius)

Gegužės 23 d.

 

12.00 POEZIJOS PAVASARIS Dieveniškių istorinio regioni- nio parko lankytojų centre Poškonyse (Centrinė g. 2, Poškonių k., Šalčininkų r.)

 

13.00 Poezijos valanda Vinco Kudirkos progimnazijoje (Trakų g. 39, Kaunas)

 

14.00 Poezijos popietė Santariškių klinikų Vaikų ligoninės Vaikų ortopedijos-traumatologijos centre (Santariš- kių g. 7, Vilnius)

 

17.00 Kas vakarą duetai – „Pauzėje poezija be pauzių“ (kavinė „Pauzė“, H. Manto g. 25, Klaipėda)

 

18.00 Valanda su poetu Vytautu Stulpinu Kauno meninin- kų namuose (V. Putvinskio g. 56, Kaunas)

 

18.00 Poezijos, muzikos ir dainos valanda „Ir nusinešė saulę miškai…“ – improvizacijos pagal Pauliaus Širvio eiles Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešo- joje bibliotekoje (Trakų g. 10, Vilnius)

 

18.00 Pokalbis „Ar galima prikelti mirusįjį: bohema, verty- bės ir Rudnickio cukrainė“ kokteilių bare „Salionas“ (K. Sirvydo g. 6, Vilnius)

 

20.00 POEZIJOS PAVASARIO skaitymai su Jurgiu Kunčinu Užupio kavinėje (Užupio g. 2, Vilnius)

 

Gegužės 24 d.

 

11.00 POEZIJOS PAVASARIS su vaikų knygos švente An- zelmo Matučio gimtinėje Zomčinėje (Zomčinės k., Igliaukos sen., Marijampolės savivaldybė)

 

13.00 Poezijos šventė „Tylios mano dainos…“, Zigmo Gėlės 41-osios premijos įteikimas už geriausią 2016 metų poezijos debiutą Šiaulių rajono literatūros muziejuje Naisiuose (Naisiai, Šiaulių r.)

 

16.00 Sakmių popietė „Laumių vaikas“ Vilniaus Minties vaikų socialinės globos namuose (Minties g. 1, Vilnius)

17.00 Kas vakarą duetai – „Pauzėje poezija be pauzių“ (kavinė „Pauzė“, H. Manto g. 25, Klaipėda)

 

17.00 Poezijos ir muzikos vakaras „POEZIJOS PAVASARIS Šiauliuose“ Šiaulių „Aušros“ muziejaus Chaimo Fren- kelio viloje (Vilniaus g. 74, Šiauliai)

 

17.30 Skandinavų poezijos skaitymai „Duetai +“ Rašytojų klube (K. Sirvydo g. 6, Vilnius)

 

18.00 Poezijos vakaras Grigiškių Šv. Dvasios koplyčioje (Kovo 11-osios g. 36, Grigiškės)

 

19.00 POEZIJOS PAVASARIS Birštone, aikštelėje prie sana- torijos „Tulpės“

 

19.00 POEZIJOS PAVASARIS Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo (Dominikonų) vienuolyne Vilniuje (Lukiškių a. 10, Vilnius)

 

20.00 Skaitymų vakaras „Duetai +“ Rašytojų klube (K. Sir- vydo g. 6, Vilnius)

 

Gegužės 25 d.

 

11.00 Tarptautinė poetų ir literatūros kritikų konferencija

„Poezijos ribos – eilėraščio nesuvaldomumas XXI amžiuje“ Lietuvos rašytojų sąjungos Baltojoje salėje (K. Sirvydo g. 6, Vilnius)

 

12.00 POEZIJOS PAVASARIS Turmanto pagrindinėje moky- kloje (Tilžės g. 21, Turmantas, Zarasų r.)

 

14.00 Vilniaus miesto mero POEZIJOS PAVASARIO svečių ir poetų priėmimas Vilniaus rotušėje (Didžioji g. 31, Vilnius)

 

16.00 Poezijos ir muzikos valanda „Žemės antologija“ Lie- tuvos aklųjų bibliotekoje (Skroblų g. 10, Vilnius)

 

17.00 Kas vakarą duetai – „Pauzėje poezija be pauzių“ (kavinė „Pauzė“, H. Manto g. 25, Klaipėda)

 

17.00 POEZIJOS PAVASARIS Zarasų r. savivaldybės viešo- joje bibliotekoje (D. Bukonto g. 20, Zarasai)

18.00 POEZIJOS PAVASARIO svečių vakaras ir premijų vertėjams įteikimas Taikomosios dailės muziejuje (Arsenalo g. 3A, Vilnius)

 

18.00 Poezijos skaitymai „Sveikas, Tbilisi, – Gamardžoba, Vilniau“ Tbilisio skvere Žvėryne (Kęstučio-A. Micke- vičiaus gatvių kampas, Vilnius)

 

Gegužės 26 d.

 

11.00 Eilių skaitymai Upynos liaudies amatų muziejaus kiemelyje (Upyna, Šilalės r.)

 

11.00 POEZIJOS PAVASARIO svečių priėmimas Tauragės rajono savivaldybėje

 

11.00 POEZIJOS PAVASARIS Labanoro Švč. Mergelės Ma- rijos Gimimo bažnyčioje (Labanoras, Švenčionių r.)

 

12.00 Poezijos skaitymai Pumpėnų gimnazijoje (Pa- nevėžio g. 53, Pumpėnai, Pasvalio r.)

 

13.00 Poezijos skaitymai Vaškų miestelio jaunimo skvere (Kultūros g. 1, Vaškai, Pasvalio r.)

 

13.00 Poezijos popietė memorialiniame Johaneso Bobrov- skio darbo kambaryje, skirta rašytojo 100-osioms gimimo metinėms (Šereikos g. 7, Vilkyškiai, Tau- ragės r.)

 

13.00 POEZIJOS PAVASARIS Šv. Benedikto gimnazijoje (Topolių g. 19A, Alytus)

 

13.30 POEZIJOS PAVASARIS Švenčionėlių miesto bibliote- koje (Vilniaus g. 1/11, Švenčionėliai)

 

14.00 POEZIJOS PAVASARIS Ylakių miestelyje prie gimna- zijos (Mokyklos g. 5, Ylakiai, Skuodo r.)

 

14.00 Kūrybiniai susitikimai Pandėlio miesto bibliotekoje (Panemunio g. 23, Pandėlys, Rokiškio r.)

 

14.00 Poezijos skaitymai Kauno centriniame knygyne „Pe- gasas“ (Laisvės al. 81, Kaunas)

 

14.00 POEZIJOS PAVASARIS Ubiškėje, parkelyje prie bib- liotekos (Ubiškės k., Telšių r.)

15.00 POEZIJOS PAVASARIS Daukšių k. prie bendruome- nės namų (Mosėdžio g. 40, Daukšiai, Skuodo r.)

 

15.00 POEZIJOS PAVASARIO šventė ir Dionizo Poškos premijos įteikimas Bijotuose prie Dionizo Poškos Baublių muziejaus (Bijotų k., Šilalės r.)

 

15.30 POEZIJOS PAVASARIS Švenčionių miesto parke (Vil- niaus g., Švenčionys)

 

16.00 Renginys „Krinčino verdenės“. Svečių ir pasvaliečių susitikimas bei skaitymai Eugenijaus ir Leonardo Matuzevičių memorialinio muziejaus kiemelyje (Žal- girio g. 42, Krinčinas, Pasvalio r.)

 

16.00 POEZIJOS PAVASARIS Santakos parke prie Valkinin- kų (Užuperkasio k., Varėnos r.)

 

17.00 POEZIJOS PAVASARIS Telšiuose, Masčio ežero pa- krantėje (prieplauka prie Žemaičių muziejaus „Alka“, Telšiai)

 

17.00 Poezijos skaitymai Antano Jonyno memorialinio muziejaus sode (Liškiavos g. 17, Alytus)

 

17.00 POEZIJOS PAVASARIO svečių vakaras Klaipėdos apskrities viešosios Ievos Simonaitytės bibliotekos Mažajame kiemelyje (H. Manto g. 25, Klaipėda)

 

18.00 Vakaras prie Jūros upės, kavinės „Banga“ terasoje (Kranto g. 3A, Tauragė)

 

18.00 Gurmaniška kūrybos puota kavinėje „Senas grafas“ (Nepriklausomybės a. 6, Rokiškis)

 

18.00 POEZIJOS PAVASARIS Lenkimų miestelyje prie Šv. Onos bažnyčios ir Simono Daukanto paminklo (S. Daukanto g. 61, Lenkimai, Skuodo r.)

 

18.00 POEZIJOS PAVASARIO LAUREATO VAINIKAVIMAS, MAIRONIO PREMIJOS ĮTEIKIMAS IR POEZIJOS VAKARAS VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO DIDŽIOJOJE SALĖJE (S. Daukanto g. 28, Kaunas)

19.00 POEZIJOS PAVASARIS Eduardo Jonušo namuose Nidoje (E. A. Jonušo g. 1, Nida)

Gegužės 27 d.

 

10.00 Skaitymai Vyskupo skvere prie paminklo Antanui Baranauskui Anykščiuose

 

11.00 Poezijos skaitymai Kernavės kultūriniame rezervate (Kerniaus g. 6, Kernavė, Širvintų r.)

 

11.00 POEZIJOS PAVASARIS Nemakščių Aštuonračio mu- ziejuje (Vyšnių g. 22, Nemakščiai, Raseinių r.)

 

12.00 Skaitymai laive „Eilės jūrai ir uostui“ (Klaipėda)

 

12.00 Poezijos šventė Radviliškio r. savivaldybės viešojoje bibliotekoje (S. Dariaus ir S. Girėno g. 9, Radviliškis)

 

12.00 POEZIJOS PAVASARIS Sedos Antano Baranausko aikštėje (Vytauto g. 14, Seda, Mažeikių r.)

 

13.00 Skaitymai prie Puntuko akmens (Anykščių r.)

 

13.00 POEZIJOS PAVASARIS Kiauklių bibliotekos kiemelyje (Bažnyčios g. 46, Kiaukliai, Širvintų r.)

 

14.00 Poezijos šventė rašytojos Marijos Pečkauskaitės parke (M. Pečkauskaitės g. 28, Židikai, Mažeikių r.)

 

14.00 POEZIJOS PAVASARIS Šilavoto Davatkyne (Prienų r.)

 

14.00 POEZIJOS PAVASARIS Akmenės rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje (Nepriklausomybės g. 15A, Naujoji Akmenė)

 

14.30 Poezijos šventė Ukrinuose (Taikos g. 6, Ukrinai, Ma- žeikių r.)

 

14.30 Skaitymai Lajų take Anykščiuose

 

15.00 POEZIJOS PAVASARIS Raseinių Marcelijaus Marti- naičio viešojoje bibliotekoje (Vytauto Didžiojo g. 1, Raseiniai)

 

15.00 POEZIJOS PAVASARIS Pašušvio kultūros namuose (Mokyklos g. 2, Pašušvys, Radviliškio r.)

 

15.00 Poezijos popietė „Alsuoja margos mitų gelmės“, skirta Algirdo Juliaus Greimo 100-osioms gimimo metinėms paminėti Vilniaus miesto Pilaitės miške

15.30 Skaitymai Lajų tako bokšte Anykščiuose

 

16.00 POEZIJOS PAVASARIS Širvintų kultūros centro vidi- niame kiemelyje (I. Šeiniaus g. 4, Širvintos)

 

16.00 POEZIJOS PAVASARIS Klaipėdos apskrities viešosios Ievos Simonaitytės bibliotekos Mažajame kiemelyje (H. Manto g. 25, Klaipėda)

 

17.00 POEZIJOS PAVASARIS Andrioniškio miestelyje (Anykščių r.)

 

17.00 POEZIJOS PAVASARIS Elektrėnų savivaldybės litera- tūros ir meno muziejuje (Rungos g. 24, Elektrėnai)

 

17.00 POEZIJOS PAVASARIS Baisogalos parke

(R. Žebenkos g. 12, Baisogala, Radviliškio r.)

 

18.00 POEZIJOS PAVASARIS Mažeikių r. savivaldybės vie- šojoje bibliotekoje (Laisvės g. 31, Mažeikiai)

 

19.00 Lakštingalų nakties poezijos šventė Lakštingalų slėnyje Papilėje (J. Basanavičiaus g. 6, Papilė, Akmenės r.)

 

Gegužės 28 d.

 

17.00 BAIGIAMASIS TARPTAUTINIO POEZIJOS FESTIVA- LIO „POEZIJOS PAVASARIS“ VAKARAS VILNIAUS UNIVERSITETO M. K. SARBIEVIJAUS KIEME (Univer- siteto g. 3, Vilnius)

 

 

POETRY SPRING 2017

 

ORGANIZERS:

Lithuanian Writers’ Union, Writers’ Club

 

 

ALL INTERNATIONAL POETRY FESTIVAL POETRY SPRING EVENTS ARE FREE AND OPEN TO THE PUBLIC

 

May 14

 

17.00 OPENING CEREMONY OF THE INTERNATIONAL POETRY FESTIVAL POETRY SPRING. National Art Gallery, Konstitucijos Ave. 22, Vilnius.

17.00 OPENING CEREMONY OF THE INTERNATIONAL POETRY FESTIVAL POETRY SPRING. National Kau- nas Drama Theatre, Laisvės Ave. 71, Kaunas.

17.00 OPENING CEREMONY OF THE INTERNATIONAL POETRY FESTIVAL POETRY SPRING. Mūzų Square, crossing of Tiltų, Galinio Pylimo and Didžiojo Vandens St., Klaipėda.

 

image

May 15

 

12.00 Unveiling of a commemorative plaque for the poet Kazys Bradūnas. Vilnius, Didžioji St. 13.

 

15.00 Poems Run Free. Traditional poetry readings. The Little Courtyard of Ieva Simonaitytė Public Library of Klaipėda District, Herkus Mantas St. 25, Klaipėda.

 

17.00 POETRY SPRING in Lithuanian Language and Cul- ture Centre of Georgian Technical University. Kosta- va St. 77, Tbilisi, Georgia.

 

18.00 An evening of poetry readings to mark the 100th Kazys Bradūnas’ birth anniversary. Opening of a photography exhibition Kazys Bradūnas’ Life Pages (photographs from Ona Pajedaitė’s and Kazys Bradūnas’ photo archives). Writers’ Club Hall, K. Sirvydo St. 6. Vilnius.

 

May 16

 

13.00 Growing up with a Poem. Schoolchildren’s poetry readings. Writers’ Club, K. Sirvydo St. 6, Vilnius.

 

15.00 I Will Never Choose Another Place to Live. Poetry readings by Ona Dovidavičiūtė-Pučenia. Liudvikas Rėza Cultural Centre, L. Rėzos St. 8, Juodkrantė.

  1. An afternoon of traditional poetry readings by wom- en. Salomėja Nėris Memorial Museum, Palemonas,
   1. Nėries St. 7, Kaunas.18.00 Presentation of the almanac POETRY SPRING 2017 and the CD POETRY AND VOICE. Discussion on the contemporary Lithuanian poetry. Presentation of the Prize, awarded for the best almanac essay. Presentation of the Organizers’ Prize for the promo- tion of literature. The State Youth Theatre, Hall 99, Arklių St. 5, Vilnius.18.00 Cultural-Literary Quiz. Kaunas Artists’ House, V. Putvinskio St. 56, Kaunas.19.00 Poetry readings to the Lithuanian community of Pe- terborough. Metal Art Gallery Metalartculture, 1 St. Peter Road, Chauffeurs Cottage, Peterborough, UK.

    May 17

    15.00 Poetry readings in Veisiejai. Vytauto St. 47, Veisiejai, Lazdijai district.17.00 Poetry festival in Lazdijai. Seinų St. 1, Lazdijai.17.00 For the Ones Who Are Gone. Poetry readings. Sculp- ture Park, K. Donelaičio St. 6B, Klaipėda.18.00 Literary spring. Faculty of Humanitarian Education of Lithuanian University of Educational Sciences,

   2. 14.30 Meeting the writers. Faculty of Humanitarian Educa- tion of Lithuanian University of Educational Scienc- es, T. Ševčenkos St. 31, Vilnius.
   3. 14.00 An hour of poetry in Lukiškės Prison. Closed event.
   4. 13.00 POETRY SPRING in the Faculty of Arts and Creative Technologies of Vilniaus Kolegija / University of Applied Sciences, Didlaukio St. 82, Vilnius.
   5. 13.00 Poetry festival of the Borutaičiai Society of Garliava Jonučiai Progymnasium and Gymnasium. Kazys Boruta’s house, Ražiškės village, Kaunas district.
   6. 12.30 POETRY SPRING ante meridiem. Vidugiriai School, Vidugiriai, Poland.
   7. 12.00 Poetry readings. Seirijai Library, Vytauto St. 40, Seirijai, Lazdijai district.
   8. 10.00 POETRY SPRING lesson. The Žiburio School of the Lithuanians of Seinai, Seinai, Poland.
   9. 8.00 Literary exercises. Faculty of Humanitarian Educa- tion of Lithuanian University of Educational Scienc- es, T. Ševčenkos St. 31, Vilnius.
   10. Ševčenkos St. 31, Vilnius.

 

18.00 An evening of poetry readings in memory of the de- ceased poets. Writers’ Club, K. Sirvydo St. 6, Vilnius.

 

18.00 An evening of international poetry readings with participation of Lithuanian, Latvian, Polish and British poets. St John the Baptist Church, Church Street, Cathedral Square, Peterborough, Cambridge- shire, UK.

 

19.00 An evening of poetry readings in the Priest Simonas Norkus’ House. Punskas, Poland.

 

May 18

 

9.00 POETRY SPRING readings. Punskas Lithuanian Cul- tural House, Punskas, Poland.

 

11.00 Reception for the poets participating in POETRY SPRING. Vilkaviškis District Municipality.

 

12.00 A noon of poetry for children. Readings of the po- ems by the poet Kostas Kubilinskas. Grigiškės Cul- tural House, Vilniaus St. 12, Grigiškės.

 

13.00 The little POETRY SPRING. Garden of Salomėja Nėris Memorial Museum, Palemonas, S. Nėries St. 7, Kau- nas.

 

13.00 Poetry readings in the poetess Salomėja Nėris’ birth- place. Kiršai, Vilkaviškis district.

 

15.00 POETRY SPRING in Mykolas Romeris University, Ateities St. 20, Vilnius.

15.00 A discussion Between a Tongue / Between Tongues. Vilnius University, Auditorium A9, Universiteto St. 5, Vilnius.

 

16.00 POETRY SPRING in the General Consulate of the Republic of Lithuania. Proletarskaja St. 133, Kalinin- grad, Russia.

 

17.00 Vytautas Brencius’ poetry readings. Vaclovas Intas Museum of Rare Stones of Mosėdis, Salantų St. 2, Mosėdis, Skuodas district.

 

17.00 POETRY SPRING in Borjomi Cultural Centre. Kostava St. 3, Borjomi, Georgia.

 

17.00 On the Perch. Poetry readings in the Faculty of Phi- lology of Vilnius University, M. K. Sarbievijus court- yard, Universiteto St. 3, Vilnius.

 

17.30 An evening of poetry readings. Presentation of Salomėja Nėris Literary Prize. Paežeriai Mansion. Vilkaviškis district.

 

18.00 Poetry Under Horse-Chestnuts. An evening of po- etry readings in the square of Warsaw University. Warsaw, Poland.

 

18.00 Coexistence of Muses. Opening of an exhibition and poetry readings. Gallery Form of Art, Savanorių Ave. 166, Kaunas.

 

18.00 Under an Umbrella of the Lithuanian Language and Culture. Literary readings. The Big Hall of the Lithuanian Academy of Sciences, Gedimino Ave. 3, Vilnius.

 

18.30 POETRY SPRING in the Lithuanian community of Kingston upon Hull. 8 Lonsdale St. Hull, UK.

 

19.00 Spring in Verse. Poetry readings and sung-poetry with young generation poets. Writers’ Union court- yard, K. Sirvydo St. 6, Vilnius.

 

20.00 POETRY SPRING visits Pupų Dėdė. Albertina guest house, D. Bednogo St. 13A, Kaliningrad, Russia.

May 19

 

11.00 Coffee and Books. Conversations with poets in

café-bookshop Czuły barbarzyńca. Piwna St. 20/26, Warsaw, Poland.

 

12.00 POETRY SPRING – POETRY LESSONS. Panevėžys Vytautas Žemkalnis Gymnasium. Smėlynės St. 29, Panevėžys.

 

12.00 Poetry festival in Vincas Kudirka Museum. V. Kudirkos St. 23, Kudirkos Naumiestis, Šakiai district.

 

15.00 Under Urbšys’ Oak. Poetry readings by the poets participating in POETRY SPRING. Centre of Social Thought and Culture, Čiūrai, Panevėžys district.

 

15.00 Reception for the poets participating in POETRY SPRING. Šakiai District Municipality.

 

15.00 Children Are Reading and We Are Reading for Them. An hour of poetry. The Little Yard of Ieva Simonai- tytė Public Library of Klaipėda District. H. Manto St. 25, Klaipėda.

 

16.00 Poetry festival to mark the 125th Edmundas Stepon- aitis’ birth anniversary. The Public Library of the Šakiai District Municipality, Gimnazijos St. 1, Šakiai.

 

17.00 Zikarinės. Poetry readings in Juozas Zikaras Memo- rial Museum, J. Zikaro St. 3, Kaunas.

 

17.00 POETRY SPRING in Rumšiškės Cultural Centre courtyard. Presentation of the Jonas Aistis Literary Award. Rumšos St. 37, Rumšiškės, Kaišiadorys dis- trict.

 

18.00 Poetry readings by the guests participating in PO- ETRY SPRING. Cosmonaut A. Leonov Library, Miro Ave. 62, Kaliningrad, Russia.

 

18.00 POETRY SPRING in Embassy of the Republic of Lithuania to Kingdom of Norway. Dronningens St. 3, Oslo, Norway.

 

18.00 A night of poetry readings in Bistrampolis Mansion. Kučiai, Panevėžys district.

18.00 An evening of poetry by the laureates of POETRY SPRING. Museum of Applied Art, Arsenalo St. 3A, Vilnius.

 

19.00 POETRY SPRING in Nottingham Lithuanian commu- nity. Lithuanian Catholic Society Židinys, 16 Hound Rd., West Bridgford Nottingham, UK.

 

20.00 Poetry Under Stars. Monte Pacis hospitality com- plex. T. Masiulio St. 31, Pažaislis.

 

May 20

 

12.00 Naujoji Romuva and Nemunas: poetry as a means of communication. Salovartė, Varėna district.

 

13.00 POETRY SPRING in Ambrolauri Racha Cultural Cen- tre, Tamar Mefis St. 1, Ambrolauri, Georgia.

 

13.00 POETRY SPRING in Tolminkiemis. Memorial Museum of Kristijonas Donelaitis, Chistyje Prudy, Kaliningrad region, Russia.

 

15.00 POETRY SPRING readings in Railway Museum. Ge- ležinkelio St. 16, Vilnius.

 

16.00 POETRY SPRING in Switzerland. Chemin Lou- is-Dunant 15, 1202 Geneva, Switzerland.

 

16.00 Microphone to the Young: music, poetry and fashion. Meat Lovers café roof-top, Danės St. 1, Klaipėda.

 

17.00 Between Tongues. International poetry readings with bilingual poets. Writers’ Club, K. Sirvydo St. 6, Vilnius.

 

18.00 Poetry readings in Ilsvika helse-velferdssenter, Mel- lomila 82, Trondheim, Norway.

 

21.00 Green Wine of Night. An introductory tour, illus- trated with archival pictures of Vilnius Bohemia, guided by Darius Pocevičius. Tour’s starting point is at Lithuanian Writers’ Union. K. Sirvydo St. 6, Vilnius.

May 21

 

11.30 An hour of sacral poetry. St George the Martyr Church, Papilio St. 7, Kaunas.

 

12.00 Multinational Vilnius: Russian poetry readings in Alexander Pushkin Literary Museum. Markučiai, Subačiaus St. 124, Vilnius.

 

12.00 POETRY SPRING in the United Kingdom: poetry readings in the Embassy of the Republic of Lithu- ania in London. Lithuania House, 2 Bessborough Gardens, London, UK.

 

14.00 POETRY SPRING for families in the Centre for Civil Education. Totorių St. 28, Vilnius.

 

14.30 POETRY SPRING in Switzerland. Poetry readings in Basel. Allgemeine Lesegellschaft Basel, Münster- platz 8, Basel, Switzerland.

 

17.00 POETRY SPRING in the Embassy of the Republic of Lithuania in Vienna. Löwengasse 47/4, Vienna, Austria.

 

19.00 A night of poetry readings next to a fireplace. Vilni- us University Botanical Garden, Vingis Park, Vilnius.

 

May 22

 

17.00 Poetry With No Pauses at Pause. Duets night by night. Café Pauzė, H. Manto St. 25, Klaipėda.

 

17.00 Meeting the poetess Giedrė Kazlauskaitė. Vilnius University, Kristijonas Donelaitis Auditorium, Uni- versiteto St. 3, Vilnius.

 

18.00 Together With the Members of Lithuanian Film- makers Union. Agnė Marcinkevičiūtė’s film Almost Happy about the poet Jurgis Kunčinas. Presentation of Jurgis Kunčinas’ selected poems Malūnų gatvė be malūnų. Lithuanian Filmmakers Union Hall, Vasario 16-osios St. 8, Vilnius.

May 23

 

12.00 POETRY SPRING in Dieveniškės Historical Regional Park Visitors’ Centre. Centrinė St. 2, Poškonys vil- lage, Poškonys subdistrict, Šalčininkai district.

 

13.00 An hour of poetry in Vincas Kudirka Progymnasium. Trakų St. 39, Kaunas.

 

14.00 An afternoon of poetry in Orthopaedics and Trau- matology Centre. Children‘s Hospital, Affiliate of Vilnius University Hospital Santariškių Klinikos, Santariškių St. 7, Vilnius.

 

17.00 Poetry With No Pauses at Pause. Duets night by night. Café Pauzė, H. Manto St. 25, Klaipėda.

 

18.00 An hour with the poet Vytautas Stulpinas. Kaunas Artists’ House, V. Putvinskio St. 56, Kaunas.

 

18.00 An hour of poetry, music and song. Improvisations on Paulius Širvys’ poems. Vilnius District Adomas Mickevičius Public Library, Trakų St. 10, Vilnius.

 

18.00 A conversation Is It Possible to Revive the Dead: Bohemia, Values and Rudnickis’ Patisserie. Cocktail bar Salionas. K. Sirvydo St. 6, Vilnius.

 

20.00 POETRY SPRING readings with Jurgis Kunčinas. Užupis Café, Užupio St. 2, Vilnius.

 

May 24

 

11.00 POETRY SPRING and a Children’s Book Festival in the birthplace of the children’s poet and writer An- zelmas Matutis. Village of Zomčinė, Igliauka Subdis- trict, Marijampolė Municipality.

 

13.00 Silent Are My Songs. Poetry festival and the pres- entation of the 41st Zigmas Gėlė Award for the best poetry debut of 2016. Literature Museum of Šiauliai District, Naisiai, Šiauliai district.

 

16.00 A Pixie’s Child. An afternoon of sagas. Mintis Chil- dren’ Social Car Home, Minties St. 1, Vilnius.

17.00 Poetry With No Pauses at Pause. Duets night by night. Café Pauzė, H. Manto St. 25, Klaipėda.

 

17.00 POETRY SPRING in Šiauliai. An evening of poetry and music. Villa of Ch. Frenkel, Museum Aušra, Vil- nius St. 74, Šiauliai.

 

17.30 Duets +. Scandinavian poetry readings. Writers’ Club, K. Sirvydo St. 6, Vilnius.

 

18.00 An evening of poetry in Grigiškės Chapel of the Holy Spirit, Kovo 11-osios St. 36, Grigiškės.

 

19.00 POETRY SPRING in Birštonas. Beside the sanatorium

Tulpės.

 

19.00 POETRY SPRING in St. Apostles Philip and Jacob Monastery. Lukiškių Sq. 10, Vilnius.

 

20.00 Duets +. An evening of poetry readings. Writers’ Club, K. Sirvydo St. 6, Vilnius.

 

May 25

 

11.00 Limits of Poetry – Uncontrollability of a Poem in the XXI century. An international conference of poets and literary critics. Lithuanian Writers’ Union White Hall, K. Sirvydo St. 6, Vilnius.

 

12.00 POETRY SPRING in Turmantas Primary School. Tilžės St. 21, Turmantas, Ignalina district.

 

14.00 Reception hosted by the Mayor of Vilnius for the poets participating in POETRY SPRING and invited guests. City Hall of Vilnius, Didžioji St. 31, Vilnius.

 

16.00 Anthology of the Earth. An hour of poetry and mu- sic. Lithuanian Library for the Blind, Skroblų St. 10, Vilnius.

 

17.00 Poetry With No Pauses at Pause. Duets night by night. Café Pauzė, H. Manto St. 25, Klaipėda.

 

17.00 POETRY SPRING in the Public Library of the Zarasai District Municipality. D. Bukonto St. 20, Zarasai.

18.00 Poetry readings by the guests participating in POET- RY SPRING. Translators’ awards ceremony. Museum of Applied Art, Arsenalo St. 3A, Vilnius.

 

18.00 Hello, Tbilisi – Gamarjoba, Vilnius. Poetry read- ings. Tbilisi Square, crossing of Kęstutis and A. Mickevičiaus St., Vilnius.

 

May 26

 

11.00 Poetry readings in the courtyard of Museum of Folk Crafts in Upyna. Šilalė district.

 

11.00 Reception for the poets participating in POETRY SPRING. Tauragė District Municipality.

 

11.00 POETRY SPRING in Labanoras Birth of Blessed Mary Virgin Church. Švenčionys district.

 

12.00 Poetry reading in Pumpėnai Gymnasium. Panevėžio St. 53, Pumpėnai, Pasvalys district.

 

13.00 Poetry readings in Vaškai Youth Square, Kultūros St. 1, Vaškai, Pasvalys district.

 

13.00 An afternoon of poetry in Johannes Bobrowski’s memorial study to mark the writer’s 100th birth anni- versary. Šereikos St. 7, Vilkyškiai, Tauragė district.

 

13.00 POETRY SPRING in St. Benedictus Gymnasium. Topolių St. 19A, Alytus.

 

13.30 POETRY SPRING in Švenčionėliai Town Library. Vil- niaus St. 1/11, Švenčionėliai.

 

14.00 POETRY SPRING in town of Ylakiai. Next to Gymna- sium, Mokyklos St. 5, Ylakiai, Skuodas district.

 

14.00 Creative meetings in Pandėlys Town Library. Pane- munio St. 23, Pandėlys, Rokiškis district.

 

14.00 Poetry readings in Kaunas Central Bookshop Pega- sas. Laisvės Ave. 81, Kaunas.

 

14.00 POETRY SPRING in Ubiškė, in the park next to li- brary. Ubiškė village, Telšiai district.

15.00 POETRY SPRING in Daukšiai village, next to the com- munity house. Mosėdžio St. 40, Daukšiai, Skuodas district.

 

15.00 POETRY SPRING festival and the presentation of the Dionizas Poška Prize awarded by the Šilalė Munici- pality. Bijotai, Dionizas Poška Museum of Baubliai, Bijotai, Šilalė district.

 

15.30 POETRY SPRING in Švenčionys town park. Vilniaus St., Švenčionys.

 

16.00 Springs of Krinčinas. Pasvalys community meets with the guests participating in POETRY SPRING. Poetry readings in the courtyard of Memorial Mu- seum of Eugenijus and Leonardas Matuzevičiai. Žalgirio St. 42, Krinčinas, Pasvalys district.

 

16.00 POETRY SPRING in Santaka Park, in the vicinity of Valkininkai. Užuperkasis village, Varėna district.

 

17.00 POETRY SPRING in Telšiai, on the shore of Lake Mastis, next to the Alka Museum. Telšiai.

 

17.00 Poetry readings in Antanas Jonynas Memorial Mu- seum, Liškiavos St. 17, Alytus.

 

17.00 An evening of poetry readings by the guests partic- ipating in POETRY SPRING. The Little Yard of Ieva Simonaitytė Public Library of Klaipėda District.

 1. Manto St. 25, Klaipėda.

 

18.00 Poetry readings next to the Jūra river. Tauragė, Ban- ga café terrace, Kranto St. 3A, Tauragė.

 

18.00 Gourmet creative feast in the café Senas grafas.

Nepriklausomybės Sq. 6, Rokiškis.

 

18.00 POETRY SPRING in the town of Lenkimai, next to St. Anne’s Church and the monument of Simonas Daukantas. S. Daukanto St. 61, Lenkimai, Skuodas district.

 

18.00 ANNOUNCEMENT OF THE POETRY SPRING LAU- REATE. PRESENTATION OF THE MAIRONIS PRIZE AND AN EVENING OF POETRY READINGS.

THE BIG HALL OF THE VYTAUTAS THE GREAT UNIVERSITY. S. DAUKANTO ST. 28, KAUNAS.

19.00 POETRY SPRING in Eduardas Jonušas’ House.

 1. A. Jonušo St. 1, Nida.

 

May 27

 

10.00 Poetry readings in Vyskupas Square, next to Anta- nas Baranauskas monument. Anykščiai.

 

11.00 Poetry readings in Kernavė Cultural Reserve. Ker- niaus St. 4A, Kernavė, Širvintos district.

 

11.00 POETRY SPRING in Nemakščiai Museum of Aštuon- ratis. Vyšnių St. 22, Nemakščiai, Raseiniai district.

 

12.00 Poems for Sea and Harbour. Poetry readings on board the ship. Klaipėda.

 

12.00 Poetry festival in the Public Library of the Rad- viliškis District Municipality. S. Dariaus ir S. Girėno St. 9, Radviliškis.

 

12.00 POETRY SPRING in Antanas Baranauskas Square. Vytauto St. 14, Seda, Mažeikiai district.

 

13.00 Poetry reading next to Puntukas Stone. Anykščiai district.

 

13.00 POETRY SPRING in the courtyard of Kiaukliai Li- brary. Bažnyčios St. 46, Kiaukliai, Širvintos district.

 

14.00 Poetry festival in the Writer Marija Pečkauskaitė’s Park. M. Pečkauskaitės St. 28, Židikai, Mažeikiai district.

 

14.00 POETRY SPRING in Šilavoto Davatkynas. Prienai district.

 

14.00 POETRY SPRING in the Public Library of the Akmenė District Municipality. Nepriklausomybės St. 15A, Naujoji Akmenė.

 

14.30 Poetry festival in Ukrinai. Taikos St. 6, Ukrinai, Mažeikiai district.

 

14.30 Poetry readings in Anykščiai canopy walkway – Lajų takas. Anykščiai.

15.00 POETRY SPRING in Raseiniai Marcelijus Martinaitis Public Library. Vytauto Didžiojo St. 1, Raseiniai.

 

15.00 POETRY SPRING in Pašušvys Cultural House. Mokyklos St. 2, Pašušvys, Radviliškis district.

 

15.00 An afternoon of poetry to mark the 100th Algirdas Julius Greimas’ birth anniversary. Pilaitė forest, Vil- nius.

 

15.30 Poetry readings in Anykščiai canopy walkway – Lajų takas – tower. Anykščiai.

 

16.00 POETRY SPRING in the courtyard of Širvintos Cul- tural Centre. I. Šeiniaus St. 4, Širvintos district.

 

16.00 POETRY SPRING in the Little Yard of Ieva Si- monaitytė Public Library of Klaipėda District.

 1. Manto St. 25, Klaipėda.

 

17.00 POETRY SPRING in the town of Andrioniškis. Anykščiai district.

 

17.00 POETRY SPRING in the Literature and Art Museum of the Elektrėnai Municipality. Rungos St. 24, Elek- trėnai.

 

17.00 POETRY SPRING in Baisogala town park. R. Žeben- kos St. 13, Baisogala, Radviliškis district.

 

18.00 POETRY SPRING in the Public Library of the Mažeikiai District Municipality. Laisvės St. 31, Mažeikiai.

 

19.00 Nightingales’ night. Poetry festival in the Lakštingalų Valley. J. Basanavičiaus St. 6, Papilė, Akmenė dis- trict.

 

May 28

 

17.00 CLOSING CEREMONY OF THE INTERNATIONAL POETRY FESTIVAL POETRY SPRING.

 1. K. SARBIEVIJUS COURTYARD OF VILNIUS UNIVERSITY. UNIVERSITETO ST. 3, VILNIUS.