Atgal į sąrašą

JULIJA ŠVABAITĖ-GYLIENĖ 1921 05 21 – 2016 07 22

2016 rugpjūčio 1 d.

Lietuvos rašytojų sąjunga su giliu liūdesiu praneša, kad eidama devyniasdešimt šeštuosius metus mirė JAV gyvenusi poetė, prozininkė Julija Švabaitė-Gylienė.

 

Julija Švabaitė-Gylienė gimė Vilkaviškio rajone, Čyčkuose. Baigusi Vilkaviškio gimnaziją 1939–1943 m. studijavo prancūzų kalbą ir literatūrą Vytauto Didžiojo universitete, Paryžiaus universitete ir Vilniaus universitete. Po studijų dirbo prancūzų kalbos mokytoja. 1944 metais pasitraukė į Vokietiją, 1946 m. išvyko į Australiją, o 1960 m. persikėlė į JAV. Daugelį metų dirbo University of Illinois Histologijos skyriuje. Nuo 2001m. – Lietuvos rašytojų sąjungos narė. Priklausė Ateitininkų sąjungai ir Amerikos lietuvių rašytojų draugijai, buvo literatų korporacijos ,,Šatrijos” narė.

Julija Švabaitė-Gylienė pradėjo rašyti nuo 12 metų metų, debiutavo neoromantinės stilistikos eilėraščiais žurnaluose „Ateitis“, „Vaidilutė“, „Naujoji Romuva“. Pirmajame jos eilėraščių rinkinyje Vynuogės ir kaktusai (1963) dominavo emocinė meditacija Dievo akivaizdoje, kupina Australijos gamtovaizdžio vaizdinių. Antrajame – Septyni saulės patekėjimai (1974) – pastebima konkrečių buities detalių poetika. Rinkinyje Vilties ledinė valtis (1981) – itin jausmingas kelionės į Lietuvą aprašinėjimas. Harmoningos pusiausvyros siekiama eilėraščių rinkinyje Žiemos erškėtis (1994). Vėliau pasirodė poezijos rinktinė Tu niekur neišėjai: (1991) ir eilėraščių rinkinys Kur šią naktį nakvosi (2002).
Julija rašė ir prozos kūrinius. Vienas stambiausių – kontrastingų Vilniaus ir JAV gyvenimo paralelių romanas Stikliniai ramentai  (2004) apie sudėtingą dviejų menininkų gyvenimą šeimoje. Įdomi ir apysaka Gabriuko užrašai (1973), kurioje vaiko lūpomis pasakojamas vienos šeimos gyvenimas Australijoje. Yra parašiusi humoristinių apsakymų rinktinę Draugų laivelis.

Atsisveikinimas su a. a. Julija Švabaite-Gyliene įvyks penktadienį, liepos 29 d., Petkus laidojimo namuose (12401 S. Archer Avenue, Lemont, IL). Šv. Mišios bus aukojamos liepos 30 d., šeštadienį, 10 val. Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, Lemonte. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Nuoširdžiai užjaučiame vaikus, vaikaičius ir jų šeimas, gimines, draugus ir pažįstamus. 

Lietuvos rašytojų sąjungos valdyba