Atgal į sąrašą

Asociacijos latga stipendijos jauniesiems menininkams skyrimo tvarkos aprašas

2014 lapkričio 16 d.

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Asociacijos LATGA stipendijos jauniesiems menininkams skyrimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato stipendijų jauniesiems menininkams (toliau – Stipendijos) dydį, mokėjimo trukmę, paraiškų pateikimą ir vertinimą, stipendijų skyrimą, mokėjimą ir atsiskaitymą už jas.
2. Stipendijos mokamos iš Asociacijai LATGA (toliau – LATGA) skirtų lėšų.
3. Gauti stipendijas turi teisę jaunieji kūrėjai ir menininkai Lietuvos Respublikos piliečiai, kitų Europos Sąjungos valstybių ir trečiųjų valstybių piliečiai (jeigu jų veiklos objektas yra Lietuvos menas ir kultūra ir jų sklaida) (toliau kartu – jaunieji menininkai).

II. STIPENDIJŲ DYDIS IR MOKĖJIMO TRUKMĖ
4. Stipendija yra skiriama jaunųjų menininkų kūrybos projektams;
5. Stipendijų kiekis – 6 (skirtingų meno sričių atstovams: dailės, fotografijos, muzikos, dramos, literatūros, audiovizualinių menų).
6. Vienos Stipendijos dydis – 305 (trys šimtai penki) € per mėnesį.
7. Stipendijų mokėjimo trukmė – 12 mėnesių
8. Vienos Stipendijos dydis visam laikotarpiui – 3660 (trys tūkstančiai šeši šimtai šešiasdešimt) €.

III. PARAIŠKŲ PATEIKIMAS
9. Paraiškas teikia patys jaunieji menininkai (menininkai nuo 18 iki 35 metų amžiaus).
10. LATGA nustatytos formos jaunųjų menininkų paraiškos gauti stipendiją (toliau – paraiškos) priimamos paskelbus apie jų priėmimą viešojoje erdvėje.
11. Skelbime nurodoma:
11.1. paraiškų priėmimo laikas;
11.2. paraiškų pateikimo būdas;
11.3. paraiškas priimančių LATGA skyrių telefonų numeriai ir elektroninio pašto adresai;
11.4. kita reikiama informacija.
12. Kartu su paraiška privaloma pateikti gyvenimo ir kūrybinės veiklos aprašymą. Kartu su paraiška galima pateikti kitus dokumentus (jų kopijas), kurie pagrindžia paraiškoje nurodytą informaciją.
13. Paraiškos priimamos iki 2014 gruodžio 15 d.
14. Jaunasis menininkas, pretenduojantis gauti stipendiją, gali teikti tik vieną paraišką gauti vienos meno srities stipendiją.
15. Paraiškų neturi teisės teikti ir stipendijų gauti:
15.1. LATGA Tarybos nariai;
15.2. jaunieji menininkai, dirbantys Lietuvos Respublikos biudžetinėse įstaigose, – veiklai, kuri nurodyta jų darbo sutartyse, pareigybių aprašymuose;
15.3. gavę stipendijas jaunieji menininkai – nepraėjus dvejiems metams nuo jiems skirtos stipendijos mokėjimo pabaigos;
15.4. nepristatę ataskaitų už gautas stipendijas jaunieji menininkai;
15.5. jaunieji menininkai gaunantys kitas stipendijas.
16. Paraiškos asociacijai LATGA siunčiamos paštu (galioja pašto spaude nurodyta data), pristatomos asmeniškai arba elektroniniu paštu (patvirtintos saugiu elektroniniu parašu).
17. Paraiškos nesvarstomos, jeigu:
17.1. pateiktos pasibaigus skelbime nurodytam paraiškų priėmimo laikui;
17.2. nepateikti visi paraiškoje nurodyti prašomi pateikti dokumentai.

IV. PARAIŠKŲ VERTINIMAS
18. Paraiškas vertina ir Stipendijas skiria LATGA Taryba (toliau – Taryba).
19. Paraiškos perduodamos Tarybai svarstyti per 20 darbo dienų nuo paskutinės paraiškų priėmimo dienos, nurodytos skelbime. Taryba gautas paraiškas įvertina per 15 darbo dienų.
20. Taryba paraiškas vertina atsižvelgdama į jaunojo menininko pateiktą idėją, jos aktualumą ir svarbą kultūros ir meno raidai, bei profesionalumą, ankstesnės veiklos rezultatus (jeigu jaunajam menininkui buvo skirta Stipendija, analizuojami jos mokėjimo laikotarpio veiklos rezultatai), veiklos rezultatų sklaidos apimtis.
V. STIPENDIJŲ SKYRIMAS
21. Taryba išrenka 6 skirtingų meno sričių atstovus kuriems yra skiriamos Stipendijos vieneriems metams.
22. Stipendijas Taryba skiria per 10 darbo dienų nuo paraiškų vertinimo pabaigos.

VI. STIPENDIJŲ MOKĖJIMAS IR ATSISKAITYMAS
23. Asociacijos LATGA direktorius per 20 darbo dienų nuo sprendimo skirti stipendiją priėmimo pasirašo su jaunuoju menininku, kuriam skirta stipendija, ar jo teisėtais atstovais nustatytos formos sutartį, kurioje numatytas veiklos, kuriai vykdyti skirta stipendija, vykdymo terminas, lėšų pervedimo ir atsiskaitymo tvarka, šalių atsakomybė už sutarties nevykdymą ir kitos sąlygos.
24. Stipendijos gavėjui stipendija mokama kas mėnesį į jo nurodytą banko sąskaitą.
25. Stipendijų mokėjimas nutraukiamas, jeigu stipendijos gavėjas:
25.1. miršta;
25.2. atsisako stipendijos raštu;
25.3. stipendijai gauti pateikia neteisingus (suklastotus) duomenis (dokumentus);
25.4. nevykdo veiklos, kuriai vykdyti skirta stipendija.
26. Pasibaigus stipendijos mokėjimo terminui, ne vėliau kaip per šešis mėnesius jaunieji menininkai, kuriems skirta stipendija, privalo atsiskaityti už jiems suteiktą stipendiją.
27. Jaunieji menininkai teikdami paraiškas LATGA stipendijai gauti, privalo nurodyti kokia forma atsiskaitys už jiems suteiktą stipendiją.
27. Kartu su nurodytos formos atsiskaitymu už suteiktą stipendiją, jaunieji menininkai turi raštu pateikti laisvos formos ataskaitą, kurioje būtų nurodyta: stipendijos gavėjo vardas, pavardė; detali stipendijos panaudojimo ataskaita. Prie ataskaitos pateikiami dokumentai įrodantys galutinį veiklos rezultatą (parodos lankstinukas, atliktų darbų nuotraukos, natos, scenarijus, knygos rankraštis, audiovizualinio kūrinio kopija).
28. Stipendijos skyrimo laikotarpiu menininko vykdoma veikla (autoriaus sutikimu/noru) viešinama Asociacijos LATGA tinklapyje.

Stipendijos paraiškos forma